Řešení krize koronaviru podle přírody

Jedinou možností, jak se zbavit koronaviru a všech problémů dnešní doby, je začít studovat přírodní zákony a dle nich se chovat. Pouze pochopením těchto zákonů zjistíme, proč čelíme v dnešní době vlnám koronaviru a jak je zastavit. Nyní absolutně nechápeme, co po nás příroda chce, kam nás vede, co je smyslem života a už vůbec netušíme, proč je tu koronavirus.

Příroda je jeden globální propojený systém

Všechny tři úrovně přírody, kamenná, vegetativní a živočišná, jsou propojeny do jednoho globálního harmonického systému, kdy každá část podporuje celek a pozitivně přispívá do reality, do níž je sama zahrnuta.

Někdo může namítnout, že se v přírodě dějí kruté věci, ale to je pouze neznalost globálního fungování přírody. Zvířata, jenž loví a živí se druhými zvířaty, činí tak pouze na základě instinktu a zapojení do potravinového řetězce, jenž ve výsledku vede k vyvážení v přírodě. Zvířata loví a jedí pouze to, co potřebují pro svou vlastní existenci.

Horší než zvířata

Problém v přírodě nastává na čtvrté, nejvyšší úrovni, kde se nacházejí lidé. Mnohdy se chováme hůř než zvířata. Využíváme druhé lidi, snažíme se mít více, než potřebujeme pro svůj život, žijeme přesně proti principům přírody.

I člověk je zahrnut do přírody a platí pro nás nejvyšší přírodní zákon o spojení, ať chceme nebo ne. Příroda nás vyvíjí a skrze koronavirus tlačí na změnu lidské společnosti a na naše zapojení do celku reality. Již nemůžeme drancovat přírodu, využívat druhé lidi ve vlastní prospěch a produkovat nadbytek jen pro zisk. To je poselství koronaviru a všech problémů současnosti, jenž nám příroda posílá.

Jediné řešení krize

Pokud chceme přežít, musíme pochopit, co po nás příroda chce, jak funguje a jak máme změnit naše chování a mezilidské vztahy. Musíme se začít učit, jak se správně spojit s druhými lidmi, s přírodou a hlavně jak udělat svůj život prospěšným pro druhé. Tato nauka se nazývá integrální vzdělání.

Rozdělení společnosti kvůli očkování je horší než koronavirus sám

Celý svět čekal na vytvoření vakcíny proti koronaviru. Nyní, když jsou první vakcíny k dispozici a státy zvažují plošné očkování, dochází k začátku rozdělování společnosti na dva nesmiřitelné tábory.

Nesmiřitelné názory – očkovat či neočkovat

Jako dva válečné tábory stojící proti sobě, kdy ani jedna strana není ochotna naslouchat, prozkoumat či zvážit argumenty strany druhé.

Jedna strana vidí řešení pandemie v plošném a povinném očkování všech obyvatel. Kdokoliv, kdo jde proti jejich názoru, je podle nich lehkomyslný a nezodpovědný, ohrožuje život svůj i ostatních. Druhá strana na ostří nože kontruje osobní svobodou jednotlivce konspiračními teoriemi a riskantním zásahem do života a zdraví člověka.

Skutečný zdroj koronaviru

Skutečnou příčinou vzniku koronaviru, o které se nemluví, jsou naše špatné mezilidské vztahy. Nejen koronavirus, ale všechny problémy společnosti včetně přírodních katastrof vznikají jako důsledek našich špatných mezilidských vztahů, jež jsou postaveny na egu, tedy vzájemném využívání lidí mezi sebou. Příroda na nás pomocí těchto pandemií a katastrof tlačí, abychom se změnili.

Proto jakákoliv vakcína nikdy nemůže fungovat, protože neřeší příčinu. Možná potlačí současné projevy, ale nezabrání dalším virovým vlnám, jež budou horší a hůře zvladatelné, dokud nezačneme řešit skutečnou příčinu, tedy nápravu našich vzájemných mezilidských vztahů.

Rozdělení společnosti je horší než koronavirus sám

Pokud se začne zavádět plošné povinné očkování, zvedne se vlna nenávisti a nesmiřitelných postojů, vyhraněných názorů, které ve výsledku ještě více vyhrotí současnou situaci. Důsledkem bude větší rozdělení společnosti a zhoršení mezilidských vztahů, což se následně demonstruje v nejnižší fyzické úrovni jako nárůst či objevení nových virusů.

Jaké je tedy řešení – očkovat či neočkovat?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Vakcína může určitým způsobem pomoci zpomalit pandemii, ale určitě ji nezastaví. A co způsobí její vedlejší účinky, netuší nikdo.

Co ale jednoznačně můžeme říci je, že jakékoliv rozdělení společnosti, vznik nesvárů a hádek mezi lidmi celou situaci podstatně zhorší. Bohužel ani s tímto mnoho nenaděláme. Lidská společnost a každý jedinec v ní se vyvíjí skrze svůj egoismus. Ve skutečnosti nám ani nenáleží používat slovo společnost, které znamená „společně“, tedy komunita snažící se žít společně v míru k zajištění prosperity všech. Spíše můžeme hovořit o shromáždění lidí snažících se urvat každý sám něco pro sebe a mít se lépe než ostatní. A co jsme zaseli, to nyní sklízíme.

Řešení je ve vzdělání a osobním přístupu každého člověka

Musí přijít nové vzdělání vysvětlující lidem, že spokojený a šťastný život jednotlivce je možný pouze tehdy, pokud se bude podílet na vytvoření spokojeného života pro celou společnost. Vzdělání, které bude vysvětlovat, že důležitější než relativní pravda v čemkoliv, je vytvoření harmonických vztahů s druhými lidmi a respektování, pozdvihnutí se nad našimi odlišnými názory a postoji.

Spojení se nad rozdíly je základní princip fungování přírody a tím se musíme inspirovat a takto se chovat. Příroda rozdíly nepotlačuje, ale spojuje. Jinými slovy v případě rozdílnosti názorů s očkováním mohou spolu v lásce sedět a diskutovat lidé, kteří zastávají odlišné názory a je jedno, zda je někdo očkován či nikoliv.

Skutečný lék na koronavirus

V současnosti nás sužuje nejen nárůst případů nakažených koronavirem, ale hlavně i nárůst nenávisti, hádek odborníků mezi sebou, mediálních přestřelek politiků a obviňování v souvislosti s vývojem onemocnění. Co nám to přináší?

Skutečný zdroj koronaviru

Musíme pochopit, že koronavirus je reakcí přírody na naše egoistické chování a poškozené mezilidské vztahy, kdy využíváme jeden druhého a přírodu samotnou.

Příroda je jeden propojený harmornický systém, ve kterém všechny její části fungují ve prospěch celku. Pokud nedodržujeme tento hlavní zákon, příroda nás pomocí koronaviru a dalších přírodních katastrof koriguje, abychom napravili své chování, naše mezilidské vztahy.

Nenávistné myšlenky šíří virus

„Tohle se mělo udělat, tohle zas ne, ten udělal špatně to, tamten neměl pravdu“ atd. Roztáčí se nekonečná kola rozhovorů, článků, video reportáží, ve kterých chce každý prosadit sám sebe, svoji domnělou pravdu a řešení.

Ve výsledku přibývá v naší společnosti nenávistných myšlenek, strachu a obav. Každá nenávistná myšlenka o druhých lidech je jako připojení se ke zdroji nákazy, jež vnese další dávku koronaviru do našich životů.

Kde je řešení současné situace, aneb lék na koronavirus?

Musíme samozřejmě pokračovat v hledání protilátek, dodržování nošení roušek a dalších bezpečnostních opatření, které hygiena nařizuje. Skutečnou nápravu ale musíme provést každý sám v našem přístupu k druhým lidem, k vytváření pozitivních myšlenek a ke sjednocení společnosti, abychom tímto vývojem prošli co nejrychleji.

Za své myšlenky nemůžeme, ty k nám přicházejí samy. Můžeme ale ovlivnit, které z nich budeme rozvíjet. Smýšlíme o druhých lidech pozitivně a snažíme se s nimi vytvořit hezký vztah? Nebo nenávistně, útočíme, obviňujeme, a tím poškozujeme naše vzájemné vztahy a podporujeme šíření koronaviru na vyšší úrovni.

Interpretace výroku Alberta Einsteina na dnešní pandemii koronaviru

Na počátku dvacátého století Albert Einstein řekl: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“ A měl pravdu, kterou v současnosti vidíme. Lidstvo si není schopno poradit s vývojem pandemie koronaviru.

Interpretace výroku Alberta Einsteina

„Problém s koronavirem nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“ Pojďme se hlouběji podívat na to, na jaké úrovni myšlení a proč koronavirus vznikl.

Příroda, které je člověk součástí, funguje jako jeden vyvážený harmonický celek. Všechny její součásti jsou propojeny a vzájemně působí ve prospěch celku, až na člověka. Člověk neustále přemýšlí, jak využívat druhé lidi a přírodu samotnou ve svůj prospěch. Tím generuje negativní, nenávistné myšlenky, které se následně přeměňují v činy a jsou příčinou poškozených mezilidských vztahů a současného stavu vývoje lidstva, kdy čelíme rozpadu ekonomických a sociálních systémů po celém světě.

Příroda na to reaguje a snaží se nás navrátit do stavu harmonie. Na nejnižší biologické úrovni demonstruje naše negativní myšlenky a přístup k druhým lidem ve formě koronaviru.

Čím více jsou naše mezilidské vztahy poškozené, to znamená, čím více člověk sebestředně egoisticky jedná ve svůj prospěch na místo prospěchu ostatních a společnosti, tím horší vlny koronaviru přijdou.

Skutečný lék na koronavirus

Jediné, co musíme napravit, jsou naše mezilidské vztahy. To neuděláme v rovině, na které jsme je poškodili, tedy v rovině egoistického přístupu k druhým lidem a přírodě.

Jak uvedl Albert Einstein, musíme začít na nové úrovni. Nikoliv z ega a získání výhod pro sebe samého, ale z roviny principů harmonie přírody. Tedy aby vše, co děláme, bylo ve prospěch ostatních a celé společnosti. To je cíl, ke kterému nás příroda pomocí vln koronaviru posunuje.

Jak prakticky? Vše začíná na úrovni myšlenek – nenávistné myšlenky k druhým lidem se snažit nahradit pozitivními. Nevyužívat druhé ve svůj prospěch, ale na místo toho se snažit vytvářet dobré vzájemné mezilidské vztahy.

Lockdown – Ano nebo Ne? Pravda je uprostřed a nikdo se o ni nezajímá

V současnosti nikdo ve světě nemá žádný plán nebo směr, jak skutečně vyřešit pandemii koronaviru. Vakcína je v nedohlednu a jiné řešení nikdo nepřináší. Jsou pouze dva názorově nesmiřitelné tábory. Jedni chtějí okamžitě vše zavřít, tedy zastánci tzv. lockdownu, a druzí ekonomicky orientováni stojí proti uzavření. Pravda a řešení leží uprostřed a nikdo se o ně nezajímá. Proč?

Příprava společnosti na zcela nový život po otevření

Pokud necháme vše otevřené, počty nakažených budou závratně stoupat. Pokud vše zavřeme, utrpíme nenávratné ekonomické ztráty a omezíme svobodu občanů, tvrdí druzí. Oba tábory by měly pochopit, že ani uzavření či otevření nepřináší řešení. Nemůžeme do nekonečna vypínat a zapínat ekonomiku při každé vlně koronaviru, jež nás v budoucnu čeká, tohle není řešení.

Musíme počítat s tím, že lék na koronavirus nebude v nejbližších letech nalezen a naopak budeme čelit dalším koronavirovým vlnám. Naše životy se promění a spolu s nimi i ekonomika, kterou tvoříme. Místo ekonomiky spotřeby a nadbytku se bude nová ekonomika orientovat jen na produkci základních pro život nezbytných výrobků a služeb.

Řešení spočívá v přípravě společnosti na nový stav, na zcela nový život, který nás čeká po opětovném otevření a částečné eliminaci druhé vlny. Je dětinsky naivní si myslet, že bojujeme o návrat do našich původních životů a zvyklostí. Tam se již nikdy nevrátíme. Skvělou zprávou je, že nový život bude podstatně kvalitnější a šťastnější. Jen období změn a pochopení toho, proč tímto musíme procházet, je a bude pro nás bolestivé.

Jak připravit sebe a společnost na nový stupeň?

Základním pilířem bude vzdělání. Korektní a komplexní vysvětlení všem, proč nastala tato pandemie, jak fungují přírodní zákony, co po nás příroda chce a jak se musíme změnit, abychom přežili a vstoupili do nové doby.

Vysvětlit, že vývoj společnosti přes ego, kdy se každý zajímal primárně o sebe, což bylo a je zdrojem všeho utrpení lidstva, je u konce. Abychom přežili, musíme každý změnit své chování a nastavit nové hodnoty společnosti, kde na místo profitu pro sebe samého se budeme snažit starat o druhé a vytvářet správné mezilidské vztahy.

Jak se zrodí a šíří všechny virusy, včetně koronaviru?

Celý svět nyní zajímá, jak se zbavit koronaviru, který paralyzoval naše životy. Odkud se vzal a jak vznikají jeho mutace? Kdo je skutečně odpovědný?

Žádné tajné laboratoře, ale naše špatné mezilidské vztahy

Jak pohodlné by bylo svést to na někoho jiného, ukázat prstem. Bohužel pravda je jiná a líbit se nám moc nebude.

Naše špatné mezilidské vztahy, negativní myšlenky a přístup k druhým lidem se demonstruje na biologické úrovni ve formě virusů. Když rozvíjíme negativní myšlenky a špatně se chováme k druhým lidem, šíříme tím mezi lidmi virus.

Co si prakticky představit pod pojmem špatné mezilidské vztahy?

Koronavirus je biologickým vyjádřením našich nekorektních mezilidských vztahů na nejnižší úrovni v našem fyzickém světě. Jsou to myšlenky, kdy chce člověk využít druhé lidi k získání jakýchkoliv výhod pro sebe samého.

Proč se to děje zrovna v dnešní době?

Stejně tak, jako když roste dítě a rodiče na něj s narůstajícím věkem mají více a složitějších požadavků, tak i příroda, jejíž jsme součástí, vyvíjí na lidstvo větší tlak, aby nás posunula na další vývojový stupeň.

Lék na koronavirus

Příroda nám pomocí koronaviru ukazuje, jak špatné jsou naše mezilidské vztahy a nutí nás je napravit. Proto skutečný lék na koronavirus spočívá v nápravě našich mezilidských vztahů.

Prakticky – ve chvíli, když se nám v hlavě zrodí negativní myšlenka vůči druhým lidem, musíme ji ihned zahnat a nahradit ji pozitivní myšlenkou. Našim úkolem je naučit se měnit špatné myšlenky k druhým lidem na dobré.

Tohle je ale pro člověka velmi těžké, protože je to proti jeho přirozenosti. Proto by měl člověk vyhledat a být v prostředí, kde se rozvíjí pozitivní a lásky plný přístup k druhým lidem. O tom si řekneme více v dalším článku.

Účinný lék na koronavirus není v tabletce, ale v pochopení příčiny

Lékaři po celém světě se snaží najít vakcínu proti koronaviru. Ve chvíli, kdy se objeví vakcína, vznikne další mutace viru, pro niž bude ještě obtížnější najít další vakcínu a tak to bude neustále pokračovat. Boj proti koronaviru nevyhrajeme, pokud nepochopíme jeho skutečnou příčinu.

Koronavirus je biologický program přírody, prostřednictvím kterého nás příroda nutí, abychom se vyvinuli jako lidstvo na další vývojový stupeň. Příroda je jeden propojený integrální systém, ve kterém musí být všechny části harmonicky propojeny do jednoho celku.

Každá část v přírodě na úrovni kamenné, rostlinné a zvířecí musí svým chováním podporovat harmonii a součinnost celého systému. To funguje na všech úrovních, až na člověka. Člověk je egoistický a zajímá se primárně o svůj vlastní profit na úkor ostatních.

Tím porušuje rovnováhu a vývoj v přírodě. Právě prostřednictvím koronaviru příroda tlačí lidstvo, aby opustilo egoistické chování a začlenilo se do systému přírody. Nesmíme využívat druhé lidi ve svůj prospěch, produkovat nadbytečné výrobky, drancovat planetu.

Cílem změn, kam nás koronavirus tlačí, je postoupit na novou úroveň – stát se skutečným člověkem, být zapojený do rozvoje společnosti a podporovat její rozvoj tak, aby měl každý člověk zabezpečeny svoje základní životní potřeby.

Stejně jako když rodiče požadují určitou práci po svém dítěti, má dítě volbu, zda to udělá po dobrém či po zlém, tak i po nás příroda požaduje tuto změnu v každém z nás. Na nás je volba, zda se budeme dobrovolně podílet na této změně nebo pomocí koronaviru a dalších krizí nás k tomu dovede.