Další varianty covidu, co od nás příroda chce?

Mysleli jsme si, že už je koronavirus za námi, že nás zachrání a vše vyřeší dvě nebo tři dávky očkování. Začali jsme zase cestovat po světě, užívat si a vracet se do starých zaběhlých kolejí našich životů. Ale ouvej, další varianta viru je tu a nyní ještě agresivnější a nebezpečnější. Možná jste si také položili otázku proč?

Co od nás příroda vlastně chce?

Víme přeci, že každá matka chce po svých dětech, aby se slušně chovali a žili dobrý život. Stejně tak i příroda, matka země nás všech, chce, abychom žili v míru a harmonii mezi sebou, nebojovali a vzájemně se nevyužívali.

Jedna, druhá, třetí dávka a stejně je tu zase další agresivnější varianta covidu. Všem začíná být pomalu jasné, že není řešení každý měsíc se očkovat další dávkou. Musíme se zeptat na skutečný důvod pandemie a pak hledat řešení.

Skutečná příčina pandemie a její náprava

Naše poškozené mezilidské vztahy jsou zdrojem všech problémů na světě. Nenávistné myšlenky a touhy, které máme směrem k druhým lidem se zhmotňují do nejnižší fyziologické roviny a tou je forma viru. Pokud vytváříme negativní myšlenky a následně se špatně chováme k druhým lidem, pak příroda generuje jako odpověď a impulz pro naši nápravu negativní virus.

Máme jedinečnou možnost, ale i odpovědnost každý sám začít ve svých myšlenkách, touhách a následně činech, vytvářet harmonické mezilidské vztahy. Návod je jednoduchý a ve dvou stupních nám ho sdělili mudrci již před tisící lety. Nedělej druhému to, co nechceš, aby dělal tobě a miluj bližního jako sebe sama.

Pokud každou myšlenku, kterou máme směrem k druhým lidem zkorigujeme skrze tyto moudra, vzejdou z nich pouze dobré činy a začneme postupně napravovat naše mezilidské vztahy. Díky tomu pak nejen koronavirus, ale všechny problémy současnosti doslova zmizí z našich životů.

Z doby fyzické, do virtuální a z virtuální ke spojení srdcí

Dnes je všem jasné, že koronavirus zcela proměnil naše životy ve všech oblastech. V tomto článku se podíváme na příčinu a důsledky proměny našich mezilidských vztahů a chování.

Plná nákupní centra, tisíce lidí na sportovních a kulturních akcích, to už je minulostí. Pohyb miliónů lidí po celém světě díky letecké přepravě, to vše téměř zcela ustrnulo. Návrat k předchozímu způsobu života, kdy jsme vytvářeli vztahy na fyzické úrovni, je omezený a bude i nadále ustupovat. Proč? Odpověď hledejme v přírodě a jejího záměru s vývojem člověka.

Poselství koronaviru

Celá příroda je propojená do jednoho integrálního systému. Každá její úroveň, kamenná, rostlinná a zvířecí, svým působením prospívá fungování celé reality. Vše je mezi sebou harmonicky propojeno, až na poslední, nejvyšší úroveň, kde se nachází lidé. Člověk se chová přesně obráceně, proti principu fungování harmonické přírody. Využívá druhé lidi k vlastnímu prospěchu a obohacení, drancuje přírodu a její zdroje, i když je nezbytně nepotřebuje pro svůj život.

Naše špatné chování a poškozené mezilidské vztahy se promítli do nejnižší biologické úrovně ve formě koronaviru. Je to jako vzkaz přírody lidem: „Neumíte se k sobě správně chovat, tak zůstanete odděleni, uzavřeni ve svých domovech, dokud své chování nenapravíte“.

Z fyzických vztahů a světa do virtuálního prostoru

Koncerty, sportovní utkání, olympiáda, výuka a spousta profesí začala fungovat ve virtuálním prostředí. Zvykli jsme si komunikovat skrze videokonference a do obchodů začínáme chodit čím dál více virtuálně.

Sedíme odděleni za svými mobilními telefony či monitory a začínáme toužit po návratu k fyzickému kontaktu. Lekce, kterou nám příroda uštědřila, je velmi jednoduchá. Nechá nás sedět odděleně tak dlouho, dokud nebudeme chtít vytvořit skutečné mezilidské vztahy. Vztahy založené na nezištné vzájemné pomoci, namísto využívání druhých lidí.

Z virtuálního spojení do spojení srdcí a k nové realitě

Musíme začít ze srdce toužit po spojení s druhými lidmi takovým způsobem, abychom se všemi vytvořili láskyplné vztahy, kdy jeden pomáhá druhému a smýšlíme o všech lidech pozitivně.

Snažit se pozdvihnout nad naše ega a nevraživost, jenž ve vztazích v současnosti vládnou. Chtít se spojit na úrovní sjednocení srdcí, kdy přemýšlíme pouze o konaní všeho dobrého ve prospěch druhého člověka. Až vynaložíme takové úsilí, pak se nám, ze vzájemného spojení všech srdcí do jednoho, otevře skutečný svět.

Bude to nová, vyšší, doposud nepoznaná realita. Díky lásce mezi lidmi, spojenými do jednoho srdce, kdy každý myslí pouze na to, jak se k druhému pěkně chovat, zmizí všechna utrpení a problémy světa, jenž nás v současnosti trápí.

Vyšší realita a duchovní svět nejsou abstraktní pojmy někde nad námi. Je to budoucnost, kterou můžeme a musíme vytvořit v napravených mezilidských vztazích.

Poslechneme přírodu?

Vztyčený prst přírody ve formě koronavirů, požárů, extrémních veder a dalších klimatických změn, nám jasně ukazuje, že se musíme změnit. Začneme měnit své chování k druhým lidem a vytvářet správné mezilidské vztahy dobrovolně a vědomě? Nebo nás příroda přesvědčí o této nutnosti změny chování pomocí dalších virů či možná i světových válek. Odpovědnost a rozhodnutí je na každém z nás…

Dva důvody, proč jsem se nechal očkovat proti Covidu

Očkovat či neočkovat, to je téma, které rozděluje v poslední měsících společnost. Na místo toho abychom se sjednotili a společně postupovali v boji proti globální pandemii koronaviru, se společnost rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. Na ty, jenž se nechali očkovat a ty, co jsou proti.

Při svém osobním rozhodnutí čerpám z moudrosti Kabaly. Co je Kabala? Nejstarší věda na zemi, vysvětlující duchovní vývoj člověka a odpovídající každému na otázku: Co je smyslem a cílem života a jak toho dosáhnout. Tato věda se nazývá také vědou o spojení. Její přínos je aktuální právě v dnešní době, protože přináší celému světu vysvětlení, jak se jako lidé máme správně spojit, abychom vyřešili problémy, kterým v současnosti čelíme.

A nyní zpět k důvodům mého rozhodnutí vycházejících z této moudrosti. Je řečeno:

Lékař dostal právo léčit

Lékaři mají znalosti a možnosti, jak léčit člověka. Proto pokud ministerstvo zdravotnictví doporučuje očkování, je to pro mě dostatečný důvod k akceptování tohoto doporučení.

Člověk by se neměl vyloučit ze společnosti

Žijeme ve společnosti a jsme její součásti. Měli bychom akceptovat to, co dělá celá společnost a řídit se jejími zákony a doporučeními. Co je dobré pro celou společnost je dobré i pro mě, nejsem výjimka.

Jaký přínos může mít mé rozhodnutí očkovat se pro společnost?

Abych potenciálně ochránil druhé před sebou. Stejně jako lékaři operující nemocného. Mají roušky ne proto, aby chránili sebe, ale aby ochránili pacienta před sebou jako potenciálním zdrojem nákazy. I když jsem nyní zdrav, mohl bych být někdy v budoucnu přenašečem viru. Vnímám to tak, že tímto činem a záměrem pomáhám chránit druhé.

Článek vyjadřuje můj osobní pohled a přístup k očkování vycházející z interpretace moudrosti kabaly. Nikoho nepřesvědčuji a ani nenabádám k žádným rozhodnutím.

Svět je v obtížném stavu, řešení je jediné

Koronaviry, záplavy, celosvětové ekonomické problémy, to je jen krátký výčet toho, čemu v současnosti čelíme. Svět poprvé v historii prochází globální transformací.

Všechny tyto událostí jsou pod vedením přírody, která popostrkává lidstvo na další vývojový stupeň. Jako dítě, když dospívá a rodiče na něj kladou vyšší nároky, stejným způsobem příroda chce po nás abychom dospěli.

Dospět pro člověka znamená zapojit se správným způsobem do vývoje přírody a dosáhnout smyslu života, to je přestat egoisticky využívat druhé lidi a přírodu samotnou.

Řešení všech problému současnosti je pouze v nápravě mezilidských vztahů. Proto nás příroda pomoci koronaviru uzavřela v našich domovech a neumožní nám kontakt mezi sebou do té doby, dokud nebudeme souhlasit se změnou našeho chování.

Nemusíme čistit znečištěná moře, řešit emisní povolenky, vymýšlet nová bezpečnější auta, či jakékoliv jiné inovativní nápady pro nápravu současných problémů lidstva. Vše, co se děje má jediný zdroj a tím jsou naše poškozené mezilidské vztahy.

Když napravíme naše vztahy k druhým lidem, postupně se napraví všechny problémy současnosti. Pokud tak neučiníme, příroda pomocí dalších virů, záplav, hurikánů vytvoří větší tlak, abychom změnily naše chování. Jako když matka říká dítěti: „Buď si ty hračky uklidíš po dobrém, nebo po zlém.“ Náprava mezilidských vztahů a společnosti, nečeká na vládní rozhodnutí, na počasí ani na cokoliv jiného. Každý se musí sám rozhodnout změnit svůj přístup k druhým lidem.

Luxusní móda na ústupu, aneb tepláky a smysl života do popředí


Nablýskaná přehlídková mola, krásné modelky a luxusní oblečení pro běžně pracujícího člověka absolutně nedostupné, to byl svět luxusní módy a vyhlášených značek. Tento symbol prestiže, uznání, společenského statusu byl těžce zasažen korona virovým úderem.

Mola zejí prázdnotou, světové prestižní značky hlásí rekordní propady prodejů a uzavírání svých poboček. Luxusní móda a s ní celý fiktivní svět umělých hodnot, jenž ve skutečnosti lidstvu nic nepřinesl, míří nenávratně do propadliště dějin.

Pohodlné domácí oblečení a na místo zabývání se novou speciální kolekcí oblečení se lidé starají o to, co je skutečně potřebné pro život a naše přežití. Postupně ztrácí zájem o zbytečné věci jako je právě luxusní oblečení, jenž bylo znakem prestiže a uznání.

Velmi brzy úcta a ocenění společnosti nebude založeno na tom co lidé nosí, kolik mají peněz, či lajků na sociálních sítích, ale na tom jak pomohou a jak prospěšní budou ve společnosti. Pomoci lidem v dnešní nelehké době překonat obtíže a ukázat všem co je smyslem a cílem života každého člověka, to jsou skutečné hodnoty a otázky, na které musíme společně hledat odpovědi.

Řešení krize koronaviru podle přírody

Jedinou možností, jak se zbavit koronaviru a všech problémů dnešní doby, je začít studovat přírodní zákony a dle nich se chovat. Pouze pochopením těchto zákonů zjistíme, proč čelíme v dnešní době vlnám koronaviru a jak je zastavit. Nyní absolutně nechápeme, co po nás příroda chce, kam nás vede, co je smyslem života a už vůbec netušíme, proč je tu koronavirus.

Příroda je jeden globální propojený systém

Všechny tři úrovně přírody, kamenná, vegetativní a živočišná, jsou propojeny do jednoho globálního harmonického systému, kdy každá část podporuje celek a pozitivně přispívá do reality, do níž je sama zahrnuta.

Někdo může namítnout, že se v přírodě dějí kruté věci, ale to je pouze neznalost globálního fungování přírody. Zvířata, jenž loví a živí se druhými zvířaty, činí tak pouze na základě instinktu a zapojení do potravinového řetězce, jenž ve výsledku vede k vyvážení v přírodě. Zvířata loví a jedí pouze to, co potřebují pro svou vlastní existenci.

Horší než zvířata

Problém v přírodě nastává na čtvrté, nejvyšší úrovni, kde se nacházejí lidé. Mnohdy se chováme hůř než zvířata. Využíváme druhé lidi, snažíme se mít více, než potřebujeme pro svůj život, žijeme přesně proti principům přírody.

I člověk je zahrnut do přírody a platí pro nás nejvyšší přírodní zákon o spojení, ať chceme nebo ne. Příroda nás vyvíjí a skrze koronavirus tlačí na změnu lidské společnosti a na naše zapojení do celku reality. Již nemůžeme drancovat přírodu, využívat druhé lidi ve vlastní prospěch a produkovat nadbytek jen pro zisk. To je poselství koronaviru a všech problémů současnosti, jenž nám příroda posílá.

Jediné řešení krize

Pokud chceme přežít, musíme pochopit, co po nás příroda chce, jak funguje a jak máme změnit naše chování a mezilidské vztahy. Musíme se začít učit, jak se správně spojit s druhými lidmi, s přírodou a hlavně jak udělat svůj život prospěšným pro druhé. Tato nauka se nazývá integrální vzdělání.

Proč se hermeticky uzavírá Izrael, když jsou tam nejvíce proočkováni?

Izrael plánuje kompletně uzavřít leteckou dopravu mezi Izraelem a celým světem. Vycestovat bude možné jen výjimečně se speciálním povolením. Toto opatření si vyžádala další mutace koronaviru, jenž se v Izraeli nezadržitelně šíří.

Izrael má největší proočkování na světě

Devíti miliónový Izrael měl počátkem ledna, dle dostupných zdrojů, 1 milión očkovaných lidí. Do konce ledna plánuje očkovat 2,25 miliónu z celkového počtu plánovaných 5,5 miliónů. Oprávněně tedy vyvstává otázka, proč čísla díky proočkování neklesají, ale naopak rostou?

Klíčová role Izraele pro svět

Izraelský národ má přinést celému světu metodu správného spojení mezi lidmi. Ukázat všem, jak se lidé mohou spojit nad rozdíly, jenž mezi námi jsou a žít v jednotě a v lásce mezi sebou.

To je historický a duchovní kořen národa Izrael, prakticky ukázat světu spojení podle metody „Miluj bližního jako sebe sama“. Bohužel tuto roli a tento příklad zatím nenaplňuje, a proto je na tento národ vyvíjen tlak ze strany přírody.

Pokud se cokoli děje, vždy je jako první pod tlakem a trpí národ Izraele. Tak tomu bylo vždy v historii a bude nadále, dokud Izrael nenaplní toto poslání světu.