Brexit – začátek rozpadu EU aneb kam dále, Evropo…

Pár týdnů po odchodu Velké Británie a Severního Irska z EU nedošlo k naplnění černých scénářů o ekonomickém krachu Evropy v důsledku tohoto kroku a ani se neprojevily žádné sociální nepokoje či problémy. Proč vše proběhlo v klidu a média se tomuto tématu již téměř nevěnují?

Evropská unie, jakkoliv se mohla zdát pozitivním a výhodným spojením pro členské státy, je od počátku odsouzena k zániku. Jakékoliv sjednocení ve světě může být úspěšné pouze tehdy, má-li základ ve vzdělání a vychází-li z přírodních zákonů. Spojení, jež je budováno, musí být výhodné a ku prospěchu všem zúčastněným.

Bohužel, Evropská unie byla vystavěna na egoistických základech

V prvé řadě šlo o získání ekonomických a politických výhod zejména pro Francii a Německo. Vznik EU neiniciovala touha vybudovat pevné vztahy a pozitivní sociální vazby mezi zeměmi unie a už vůbec ne mezi lidmi v těchto zemích. Egoisticky se propojovaly vlády, průmyslová odvětví, banky i další ekonomické zdroje. A to je příčinou pozvolného rozpadu Evropská unie, která ani nebude nikomu chybět. Ba co víc, než egoistické spojení ve prospěch vyvolených, pak raději žádné spojení.

Budoucnost Evropy visí na vlásku

Čekají nás nelehké roky a řada krizí. Z jedné strany vzrůstající vliv Ruska a z druhé strany snaha USA o vliv v Evropě. Státy rozpadající se Evropské unie si pomalu začnou vybírat, ke které straně přilnou, jak ekonomický, tak i politicky. K výše uvedeným vlivům, které tlačí na Evropu zvenku, se přidává vnitřní tlak ve formě sílící imigrační vlny, jež destabilizuje kulturní a ekonomickou situaci zemí zevnitř.

Evropa má šanci

Má šanci se probudit a pochopit, že jednota založená na egu a výhodách pro pár zemí a několik ekonomických subjektů, není udržitelná a neprospěje nikomu. Evropská kultura a lidé jsou velmi vyspělé, proto máme nyní příležitost poučit se z nezdaru rozpadajícího se Evropsko Unio egoistického spojení a uvědomit si, že trvale rostoucí prosperity v Evropě můžeme dosáhnout, když se začneme spojovat na základě skutečných principů sjednocení přírody.

Sjednocení musí být jednoznačně ku prospěchu všem lidem v Evropě, proto musí začít na úrovní sociální, a to na základě vytváření pozitivních mezilidských vazeb. Ve chvíli, kdy začneme nejprve budovat správné vztahy mezi lidmi v jednotlivých zemích, pak v Evropě jako celku, vše ostatní se tomu přizpůsobí a dojde k nápravě na všech úrovních.

Není třeba měnit či jakkoliv ovlivňovat různorodé národy Evropy, jejich vlády, zvyky, kulturní odlišnosti, přesvědčení či víru a vyznání. To vše musíme zanechat takové, jaké je. Je nezbytné respektovat individualitu zemí, národů i jednotlivců. Jediné, o co je třeba usilovat, je vytvoření skutečného spojení mezi lidmi, spojení nad všemi rozdíly.

Klíč a vzor leží přímo před námi, v přírodě

Tak jako je příroda spojena do jednoho harmonického celku, aniž by omezovala některé prvky, tak se i my musíme spojit mezi sebou ve prospěch fungování celku. Pak jako Evropa uspějeme.

Potápějící se Titanik jménem Evropa, aneb jediná možná záchrana je ve vzdělání

Myšlenka sjednocení všech evropských zemí do jednoho celku se blíží ke svému konci. Brexitem to začalo a nyní i další ekonomicky silné země zvažují odchod, nebo si mezi sebou vzájemně vyjednávají výhodnější podmínky, což následně urychlí a podpoří rozpad unie, tedy konec sjednoceni Evropy.

Jak správně sjednotit Evropu a lidí do jednoho celku?

Sjednocení zemí a lidí do jednoho celku bylo myšlenkou správnou, ale bohužel záměr a provedení byly špatné. Sjednocení Evropy musí být provedeno nejprve skrze „sjednocení Srdcí lidí v myšlenkách a záměru ve prospěch všech“, tedy pro vytvoření šťastného a plnohodnotného života pro všechny obyvatelé, nikoliv sjednocení vlád, bank a společností za účelem získání finanční či politické výhody na úkor druhých.

Nejprve musí přijít vzdělání = jediná možná záchrana

V podstatě můžeme říct, že pokusem o sjednocení Evropy došlo ke skoku do budoucna. Neúspěch spočívá nejen ve výše uvedeném špatném záměru a provedení sjednocení, ale také hlavně v tom, že lidem Evropy (či kdekoliv na světě) nebylo vysvětleno, že je pro nás existenčně nutné se spojit. V tuhle chvíli jsme všichni lidé na sobě existenčně závislí = propojení, ekonomikou, internetem, závislostí na dodávkách energií, zkrátka celý svět je jedna vzájemně propojená síť. Neúspěch a utrpení jednoho člověka ovlivní celý systém, jen to neumíme rozpoznat.

Nejdůležitějším spojením, kterému je třeba věnovat pozornost a naučit se ho, je spojení lidí mezi sebou. Nikoliv jen technologické prostřednictvím mobilu, emailu, atd., ale propojení skrze srdce, skrze myšlenku chtít pomáhat ostatním a prospívat celé společnosti. Musíme pochopit, že osud jednoho člověka je závislý na ostatních. Proto je nutné vytvářet mezi lidmi správné vztahy, jenž jsou základem pro náš šťastný a plnohodnotný život.

Nejprve ale musí přijít vzdělání. Je potřeba lidem vysvětlit, a vyloženě naučit, jak je pro náš život důležité a prospěšné být správně propojený s jinými lidmi. Tak jak nám to ukazuje a vede nás k tomu příroda samotná. V přírodě je vše propojeno tak, že každá část prospívá celku přírody. Tak se to musíme i my lidé naučit, propojit se mezi sebou, aby se každý člověk staral o to jak prospět společnosti a druhým lidem, a ne jenom o svůj zisk na úkor ostatních.

Vytvořit správné spojení mezi lidmi, nad všemi našimi rozdíly, barvou pleti, vzděláním, zájmem a vyznáním, protože všichni máme jeden stejný společný cíl: „Žít zde na zemi šťastný a naplněný život v harmonii s ostatními“.

Proto musí přijít nejprve vzdělání a osvěta, aby všichni lidé věděli, že je potřeba se spojit a jakou výhodu to bude mít, aby to chtěl každý realizovat. Až po spojení srdcí lidí, jejich vzdělání, může přijít spojení fyzické na úrovní národů, společností či jiných institucí. Pak to bude postaveno na těch správných základech a spojení bude ve prospěch všech a celé společnosti.

Do doby než se tak stane, budou všechna egoistická spojení rozpojená, tedy vše egoistické se časem rozpadne, ať již instituce, vztahy, národy. Není ale třeba zoufat, ba naopak. Staré špatné odchází a nové správné se vytváří. Záleží jen na každém člověku, zda zůstane ve starých spojeních, či se přesune do nových…