Lockdown – Ano nebo Ne? Pravda je uprostřed a nikdo se o ni nezajímá

V současnosti nikdo ve světě nemá žádný plán nebo směr, jak skutečně vyřešit pandemii koronaviru. Vakcína je v nedohlednu a jiné řešení nikdo nepřináší. Jsou pouze dva názorově nesmiřitelné tábory. Jedni chtějí okamžitě vše zavřít, tedy zastánci tzv. lockdownu, a druzí ekonomicky orientováni stojí proti uzavření. Pravda a řešení leží uprostřed a nikdo se o ně nezajímá. Proč?

Příprava společnosti na zcela nový život po otevření

Pokud necháme vše otevřené, počty nakažených budou závratně stoupat. Pokud vše zavřeme, utrpíme nenávratné ekonomické ztráty a omezíme svobodu občanů, tvrdí druzí. Oba tábory by měly pochopit, že ani uzavření či otevření nepřináší řešení. Nemůžeme do nekonečna vypínat a zapínat ekonomiku při každé vlně koronaviru, jež nás v budoucnu čeká, tohle není řešení.

Musíme počítat s tím, že lék na koronavirus nebude v nejbližších letech nalezen a naopak budeme čelit dalším koronavirovým vlnám. Naše životy se promění a spolu s nimi i ekonomika, kterou tvoříme. Místo ekonomiky spotřeby a nadbytku se bude nová ekonomika orientovat jen na produkci základních pro život nezbytných výrobků a služeb.

Řešení spočívá v přípravě společnosti na nový stav, na zcela nový život, který nás čeká po opětovném otevření a částečné eliminaci druhé vlny. Je dětinsky naivní si myslet, že bojujeme o návrat do našich původních životů a zvyklostí. Tam se již nikdy nevrátíme. Skvělou zprávou je, že nový život bude podstatně kvalitnější a šťastnější. Jen období změn a pochopení toho, proč tímto musíme procházet, je a bude pro nás bolestivé.

Jak připravit sebe a společnost na nový stupeň?

Základním pilířem bude vzdělání. Korektní a komplexní vysvětlení všem, proč nastala tato pandemie, jak fungují přírodní zákony, co po nás příroda chce a jak se musíme změnit, abychom přežili a vstoupili do nové doby.

Vysvětlit, že vývoj společnosti přes ego, kdy se každý zajímal primárně o sebe, což bylo a je zdrojem všeho utrpení lidstva, je u konce. Abychom přežili, musíme každý změnit své chování a nastavit nové hodnoty společnosti, kde na místo profitu pro sebe samého se budeme snažit starat o druhé a vytvářet správné mezilidské vztahy.

Dopis přírodě

Drahá přírodo, udělila jsi nám prostřednictvím koronaviru velkou lekci. Žijeme v Tobě, jsme Tvojí součástí, Ty naší matkou, ale na to jsme zapomněli a chovali se, jako bys Ty měla poslouchat nás, a ne my Tebe.

Mysleli jsme si, že můžeme dělat všechno, co se nám zlíbí…
…drancovat přírodní zdroje pro náš zisk, válčit mezi sebou a zabíjet se navzájem, znečišťovat moře, kácet lesy, pro potěšení zabíjet zvířata, využívat jeden druhého pro svůj profit.

Teď jsme uvězněni v našich domovech a bojíme se o své životy
Ten scénář, co jsi vymyslela s tou koronou, by nevymyslel ani nejlepší režisér v Hollywoodu. Sedíme doma a bojíme se o svou budoucnost. Bojíme se onemocnět, bojíme se, že přijdeme o práci, bojíme se o naše životy.

Co máme dělat?
Nejprve jsme se snažili vrátit do původních kolejí a žít jako dříve, ale ty jsi rozhodla, že ne. Je tu další vlna koronaviru a vše je ještě horší. Můžeš nám prosím Tě říci, co po nás chceš, co máme teď dělat, abychom mohli žít beze strachu?

Koronavirus není biologický, jeho šíření můžeme zastavit

Celým světem v dnešní době hýbou opatření proti šíření koronaviru a hledání léku. Bohužel, jak ukazují zvyšující se čísla nakažených a úmrtí, nedaří se ani s pomocí roušek a uzavírání veřejných míst tato čísla snížit. Proč je tomu tak?

Koronavirus nemá biologický původ

Všechna současná opatření – roušky, omezení setkání – jsou na fyzické úrovni. Jsou důležitá a je samozřejmě potřeba je dle vládních nařízení dodržovat, ale nikdy nemohou koronavirus eliminovat, mohou pouze mírně snížit jeho šíření.

Koronavirus je reakcí přírody na kvalitu našich mezilidských vztahů. Příroda neustále vytváří harmonii na všech jejích úrovních – kamenné, rostlinné, živočišné a lidské.

Bohužel lidstvo a způsob našeho jednání zcela vybočuje z harmonie a jednoty, na níž je příroda postavena a kterou rozvíjí. Lidská společnost usiluje o získání výhody nad druhými ve svůj vlastní prospěch a z tohoto chování pramení narůstající nenávist mezi lidmi, jež se demonstruje ve světě prostřednictvím válek, protestů a utrpení.

Koronavirus se šíří na vyšší úrovni prostřednictvím našich nenávistných myšlenek k druhým lidem. Každá myšlenka, kterou vytvoříme a má základ v nenávisti či využití druhých lidí, způsobuje masivní šíření koronaviru. Kvalita našich myšlenek a vztah k druhým lidem je to, co ve skutečnosti rozhoduje o průběhu epidemie.

Jako když kape voda z kohoutku

Jak jsem uvedl výše, samozřejmě musíme vždy dodržovat aktuální nařízení a doporučení vlády a epidemiologů. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ve skutečnosti to je jako utírat vodu pod kapajícím kohoutkem. Louži je nutné odstranit, ale nezabrání to skutečné příčině.

Skutečná příčina a náprava je v kvalitě našich myšlenek směrem k druhým lidem, kdy nenávist k druhým musíme nahradit láskou a pokud toho nejsme schopni, minimálně za neutrální přístup. Na fyzické úrovni se musíme k druhým lidem snažit chovat pěkně a nikoho nevyužívat ve svůj vlastní prospěch.

Pouze tímto způsobem eliminujeme koronavirus na vyšší úrovni a zastavíme jeho šíření. Oprava kapajícího kohoutku je na každém z nás.

Petr Čtvrtníček, Lucie Bílá, aneb proč se koronaviru nevyhnou slavní, bohatí ani mocní?

Slavní, bohatí, špičkoví sportovci, herci, politici, světové autority a další známé osobnosti – mnoho z nich onemocnělo. Nikomu nepomůže sláva ani bohatství či vliv. Příroda skrze koronavirus posílá všem stejné poselství. Jak zní?

Všichni lidé jsou si rovni

Nezáleží na žádné z fiktivních hodnot, jež jsme tisíce let jako lidstvo budovali. Postavili jsme ploty, hranice, budovali hierarchie, někoho obdivovali a vyzdvihovali, jiné zatracovali. Nic z toho nemá pevný základ v přírodě, protože z jejího pohledu jsou si všichni lidé rovni. Každý je stejně důležitý.

Koronavirus posunuje lidstvo na nový evoluční stupeň

Můžeme si stěžovat, naříkat či bojovat, anebo se snažit pochopit, kam nás příroda pomocí koronaviru posunuje. Téměř 6000 let vývoje lidstva pod vlivem egoismu, který nás dostal na pokraj ekonomické a sociální krize, je u konce.

Člověk je součástí přírody, kde jsou všechny části spojeny do jednoho harmonického celku. Tak jako každá část v přírodě musí svojí činností a zapojením prospívat celku, tak musí i člověk prospívat společnosti, v níž žije. Namísto získání výhody pro sebe a na úkor druhých, musíme změnit své chování a začít se zajímat o to, jak prospívat celku společnosti a druhým lidem. A ne přemýšlet, jak druhé využít pro svůj prospěch, jako tomu bylo doposud. Takto jsme žili téměř 6000 let.

Jak sami určitě po přečtení posledního odstavce cítíte, žití dle principu přírody je dnešní společnost naprosto vzdálená. Nejen, že je vzdálená, ale je pro lidstvo nereálné takovou změnu provést dobrovolně. Proto příroda posílá katarzy, změnu a poposunuje nás dopředu pomocí koronaviru. Během pár měsíců nás virus začal zbavovat všeho nadbytečného a nutí nás orientovat se jen na to, co je pro náš život důležité. A to jsme teprve na začátku změn.

Izolace od společnosti nepomůže

I kdyby si někdo postavil izolovanou základnu na Měsíci či pod mořem, stejně by i bez styku s ostatními koronavirus časem dostal. Koronavirus není epidemie, ale kód přírody, jenž nás vede na další vývojový stupeň.

Jediné, co nám proti koronaviru pomůže, je spojit se

Snažit se vytvořit mezi lidmi takové spojení, abychom si navzájem pomáhali a podporovali se. Tím budeme probouzet pozitivní sílu přírody a jedině tak se můžeme koronaviru zbavit natrvalo.

Proč je jednoduché skočit na konspirační teorie o koronaviru?

S postupující druhou vlnou koronaviru se objevují i zaručené zprávy o původu a poslání koronaviru – tajné laboratoře, politická spiknutí, ovládání tajných spolků. To vše je jednoduší přijmout než základní poselství, jež nám příroda pomocí koronaviru předává.

Příroda nám prostřednictvím koronaviru ukazuje, jak špatné máme mezilidské vztahy, jež odporují podstatě přírody samotné. Lidstvo je součástí jednoho integrálního celku přírody, kde všechny částí musí pracovat v jeho prospěch a být mezi sebou harmonicky propojeny.

My ale žijeme a chováme se přesně proti tomuto hlavnímu přírodnímu zákonu. Místo, abychom si pomáhali, vzájemně se využíváme, na místo spolupráce si konkurujeme atd. Proto příroda aktivuje takové prostředky, aby nás popostrčila ke správnému chování. Pokud nezměníme své chování, vlny koronaviru nás budou více a více sužovat.

Co přesně musíme změnit?

Musíme napravit naše mezilidské vztahy, chovat se k druhým lidem tak, jak se chováme k rodině, vlastním dětem. Takové chování vytvoří harmonii ve světě, mezi lidmi a přírodou. Pak koronavirus a všechny ostatní korekce ze strany přírody směrem k lidstvu ve formě přírodních katastrof ustoupí.

Proč přicházejí další vlny koronaviru?

Přicházejí další vlny koronaviru… můžeme vinit vlády, tajné organizace, přírodu, všechny a všechno… Nebo se můžeme zastavit a zeptat se proč opět a ještě více? Nepochopili jsme první lekci přírody, tak přichází druhá a silnější. Začneme měnit sebe, či pořád chceme změnit ostatní?

Nové vlně koronaviru se můžeme postavit pouze nápravou našich vzájemných mezilidských vztahů. Nejsou třeba žádné fyzické činy, stačí vnitřně myšlenkou obejmout druhého člověka, i když mi ublížil nebo ho nemám rád. Nejdůležitější je změna mého vnitřního postoje k druhým lidem.