Koronavirus není biologický, jeho šíření můžeme zastavit

Celým světem v dnešní době hýbou opatření proti šíření koronaviru a hledání léku. Bohužel, jak ukazují zvyšující se čísla nakažených a úmrtí, nedaří se ani s pomocí roušek a uzavírání veřejných míst tato čísla snížit. Proč je tomu tak?

Koronavirus nemá biologický původ

Všechna současná opatření – roušky, omezení setkání – jsou na fyzické úrovni. Jsou důležitá a je samozřejmě potřeba je dle vládních nařízení dodržovat, ale nikdy nemohou koronavirus eliminovat, mohou pouze mírně snížit jeho šíření.

Koronavirus je reakcí přírody na kvalitu našich mezilidských vztahů. Příroda neustále vytváří harmonii na všech jejích úrovních – kamenné, rostlinné, živočišné a lidské.

Bohužel lidstvo a způsob našeho jednání zcela vybočuje z harmonie a jednoty, na níž je příroda postavena a kterou rozvíjí. Lidská společnost usiluje o získání výhody nad druhými ve svůj vlastní prospěch a z tohoto chování pramení narůstající nenávist mezi lidmi, jež se demonstruje ve světě prostřednictvím válek, protestů a utrpení.

Koronavirus se šíří na vyšší úrovni prostřednictvím našich nenávistných myšlenek k druhým lidem. Každá myšlenka, kterou vytvoříme a má základ v nenávisti či využití druhých lidí, způsobuje masivní šíření koronaviru. Kvalita našich myšlenek a vztah k druhým lidem je to, co ve skutečnosti rozhoduje o průběhu epidemie.

Jako když kape voda z kohoutku

Jak jsem uvedl výše, samozřejmě musíme vždy dodržovat aktuální nařízení a doporučení vlády a epidemiologů. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ve skutečnosti to je jako utírat vodu pod kapajícím kohoutkem. Louži je nutné odstranit, ale nezabrání to skutečné příčině.

Skutečná příčina a náprava je v kvalitě našich myšlenek směrem k druhým lidem, kdy nenávist k druhým musíme nahradit láskou a pokud toho nejsme schopni, minimálně za neutrální přístup. Na fyzické úrovni se musíme k druhým lidem snažit chovat pěkně a nikoho nevyužívat ve svůj vlastní prospěch.

Pouze tímto způsobem eliminujeme koronavirus na vyšší úrovni a zastavíme jeho šíření. Oprava kapajícího kohoutku je na každém z nás.

Koronavirus přináší konec éry kapitalismu, ega a počátek zrození do nové společnosti

Covid19 není jen další světovou pandemií, ale je milníkem ve vývoji naší společnosti, transformaci a změně našich životů. Ať již média, vlády a odborníci tvrdí cokoliv, nacházíme se uprostřed pozitivního kolapsu – změny ekonomického, politického a sociálního rozsahu. Proč je toto zhroucení pozitivní?

Nová společnost fungující na principech přírody

Nyní se mění samotný základ způsobu našeho života, kdy v současnosti navzájem mezi sebou soupeříme o zdroje a prostředky k přežití. Příroda nás pomocí událostí spojených s koronavirem postrkuje k novému skutečnému způsobu života. Takovému, který bude postaven na nesobeckém základu, kdy se budou lidé vzájemně podporovat, nikoliv vzájemně využívat. Namísto toho, abychom usilovali o získání výhody nad ostatními, budeme se snažit dělat vše pro to, abychom prospívali celé společnosti. Takto fungují všechny části v přírodě a tam jsme nyní okolnostmi vedeni i my. Je to cíl a jediný možný model pro naše přežití.

Nebojme se opustit naši kuklu

V současnosti jsme jako motýl před zrozením uzavřeni v naší kukle jménem egoismus. Všechny myšlenky jsou směřovány jen ve prospěch sebe sama, což je ve výsledku příčinou všech utrpení na světě.

Příroda nás tlačí opustit kuklu, stejně jako to musí udělat motýl, aby v plné kráse a síle mohl poznat svět. Poznal celý skutečný svět a sám se světu ukázal ve své kráse. Změně můžeme jít vstříc tak, že se nebudeme držet našich starých egoistických životů a přístupů, ale zevnitř zatlačíme, aby kukla ega praskla.

Jak opustit a zatlačit na kuklu zevnitř prakticky?

Začněme vytvářet s druhými lidmi harmonické vztahy, tedy jednat a chovat se ke všem lidem jako k vlastní rodině. Nedělat druhým lidem to, co nechceme, aby dělali oni nám. To je opuštění kukly, zrození člověka do jeho skutečné podoby a vytvoření nového světa postaveného na principech přírody, harmonie a štěstí. Ve chvíli, kdy opustíme kuklu, zmizí koronavirus a poznáme skutečný život.

Éra ega, kapitalismu končí, přichází doba spojení a nové společnosti.

Proč je jednoduché skočit na konspirační teorie o koronaviru?

S postupující druhou vlnou koronaviru se objevují i zaručené zprávy o původu a poslání koronaviru – tajné laboratoře, politická spiknutí, ovládání tajných spolků. To vše je jednoduší přijmout než základní poselství, jež nám příroda pomocí koronaviru předává.

Příroda nám prostřednictvím koronaviru ukazuje, jak špatné máme mezilidské vztahy, jež odporují podstatě přírody samotné. Lidstvo je součástí jednoho integrálního celku přírody, kde všechny částí musí pracovat v jeho prospěch a být mezi sebou harmonicky propojeny.

My ale žijeme a chováme se přesně proti tomuto hlavnímu přírodnímu zákonu. Místo, abychom si pomáhali, vzájemně se využíváme, na místo spolupráce si konkurujeme atd. Proto příroda aktivuje takové prostředky, aby nás popostrčila ke správnému chování. Pokud nezměníme své chování, vlny koronaviru nás budou více a více sužovat.

Co přesně musíme změnit?

Musíme napravit naše mezilidské vztahy, chovat se k druhým lidem tak, jak se chováme k rodině, vlastním dětem. Takové chování vytvoří harmonii ve světě, mezi lidmi a přírodou. Pak koronavirus a všechny ostatní korekce ze strany přírody směrem k lidstvu ve formě přírodních katastrof ustoupí.

Finanční pomoc lidem od státu? Ano, ale společně se vzděláváním.

Přísná opatření karantény, která vláda zavedla, mají nejen pozitivní dopad na omezení šíření koronaviru, ale také negativní dopad na finanční situaci občanů. Vláda si zcela jistě zaslouží pochvalu za pomoc podnikům a snahu udržet zaměstnanost. Nově podporuje dokonce i živnostníky. Co se ale stane, když přijdou lidem peníze na účty zdánlivě jen tak, jako podpora?

Dostat peníze, přitom být doma a nemuset nic dělat je zcela jistě lákavá představa. Kdo by to nechtěl? Ale pro občana a společnost je toto destruktivní přístup. Pokud člověk získá peníze,aniž by vyvíjel nějakou činnost, může se dostat do bodu, že nebude vědět, jak naložit se svým volným časem. A nejen to.

Pokud člověk nevidí v životě každý den cíl a odpovědnost, může mít pocit, že se stává nadbytečným a nepotřebným pro společnosti, což může skončit katastrofou. Psychické problémy, deprese, sebevraždy či spousta šílených střelců ve světě mělo jako společného jmenovatele ztrátu smyslu života, každodenní práce, pocitu potřebnosti a zapojení se ve společnosti.

Historie ukazuje nejen negativní příklady lidí, kteří přišli o práci či o rodinu, ale i zdánlivě šťastné události v životech těch, kteří získali peníze bez vlastního přičinění. Dědictví nebo výhry v loteriích často vzaly lidem práci, denní rutinu a vědomí důležitosti pro společnost, takže v konečném důsledku mnoho z těchto šťastlivců skončilo špatně.

Určitě nám nehrozí za státní peníze dva roky prázdnin a bezstarostnost, ale spolu s finanční pomocí by měla přijít k lidem i možnost nového vzdělání. Naučit lidi, kteří jsou nyní doma a bez práce, jak se zapojit do společnosti v období po koronaviru, ukázat jim nové principy vztahů, které ve společnosti budou muset vzniknout, abychom stávající krizi přežili bez následků – to vše je důležité stejně jako státem poskytovaná finanční pomoc.

Cestou k zajištění výše uvedeného by mohlo být například obdržení finanční podpory spolu s odkazem – webovou adresou srozumitelného videokurzu, jehož úspěšným absolvováním by vznikl nárok na další finanční příspěvek od státu.

Obdržené finanční prostředky a s nimi spojené vzdělání a nové dovednosti bychom měli po skončení současné krize společně uplatnit k dosažení konkrétního cíle, kterým bude společnost fungující v harmonii s přírodou a vznik správného propojení mezi všemi lidmi, tak, aby každý mohl žít život naplněný na všech jeho úrovních.

Hej, koronavire co od nás chceš?!

Počet nakažených koronavirem dosahuje celosvětově hodnoty téměř 450 000 lidí. Proč nám příroda poslala tento virus? Je to katastrofa nebo příležitost pro změnu?

Jako každá mince tak i události mají dvě strany, dva možné úhly pohledu. Z jedné strany krize nevídaných rozměrů a lidského utrpení, ale ze strany druhé příležitost ke změně našeho přístupu k životu.

Koronavirus nám pomůže zastavit se a začít dělat věci správně

Lidstvo se dostalo do bodu, kdy už si sami neumíme pomoci. Globální oteplování, znečištění planety, ekologické katastrofy. Neumíme se chovat nejen k planetě která je naším domovem, ale ani jako lidé mezi sebou.

Válečné konflikty mezi státy, produkce nadbytku v některých rozvinutých zemích a o pár tisíc kilometrů dále umírají lide hladem.

Je zcela evidentní, že žádná vláda ani světové organizace si za poslední desetiletí nedovedly s výše uvedenými problémy pomoci. Vše se díky rozvoji naší civilizace skrze náš egoistický přístup jen zhoršuje a proto nám příroda posílá pomoc.

Pomoc, jež z našeho úhlu pohledu je katastrofou, ale ve výsledném efektu nás zastaví, umístí do izolace našich domovů a donutí nás přehodnotit přístup k životu. Zastaví nás abychom se přestali honit za nesmyslnými věcmi a donutí nás se orientovat jen na to co je opravdu podstatné a důležité pro život.

Ukáže nám, že před přírodou jsme si všichni rovni, žádná rasa, žádné hranice, žádné sociální rozdíly, koronavirus se přenáší všude a nikdo před ním neuteče.

Máme příležitost pochopit tuto situaci a změnit svůj přístup k životu, k mezilidským vztahům a k přírodě samotné. Přestat se honit za ziskem a požitkem, ale vytvářet dobré mezilidské vztahy a začít žít v harmonii s přírodou.

video – Koronavirus příležitost pro změnu společnosti

Jak bude fungovat nová společnost po ukončení epidemie? Čeho se nám příroda pomůže zbavit a co nám umožní rozvinout? Jakou společnost společně vybudujeme?

[youtube]https://youtu.be/7IJoYBEWjXA[/youtube]