Jaký je rozdíl mezi osobním a duchovním rozvojem?

Osobní rozvoj je zaměření člověka na dosažení jeho vlastního úspěchu. Mít hodně peněz, dosáhnout společenského uznání, prestiže, hmotného zabezpečení, zkrátka užít si maximálně život v této fyzické rovině, pro svůj prospěch.

Než si vysvětlíme co je duchovní rozvoj, podívejme se na to, co není. Nejsou to žádné meditace, kurzy či aktivace nejrůznějších bodů. Je zcela jistě přínosné meditovat, nebo se účastnit nejrůznějších rozvojových kurzů, ale nic z toho nás nepřivede k podstatě života, k podstatě duchovního rozvoje.

Skutečný duchovní rozvoj člověka začíná ve chvíli, kdy zaměří svoji pozornost a činnost z egoistického vytváření „pro sebe a svůj prospěch“ na „prospěch pro ostatní“. V tomto bodě se začínáme stávat člověkem. Investujeme sebe a svůj čas do vytváření harmonických vztahů s ostatními lidmi. Nikoliv z důvodu, že z toho budeme mít osobní výhodu či finanční benefit, ale proto, že chceme druhým lidem pomoci. Z budování správných vztahů s ostatními lidmi a vzájemné pomoci se následně člověk začne orientovat a žít ve prospěch společnosti a podílet se na jejím budování.

Duchovní vývoj člověka by se dal měřit počtem vytvořených harmonických vztahů s ostatními lidmi a mírou úsilí jenž vynakládá, nezištně, ve prospěch fungování společnosti v niž žije.

Nové hodnoty a priority pro Osobní rozvoj člověka

Osobní rozvoj je významným vzdělávacím fenoménem dnešní doby. Všechny formy v podobě koučinku, zlepšení rétoriky, komunikace, soft skills, NLP a dalších metod mají za cíl přivést člověka k dosažení úspěchu.

Úspěchu, jenž si předem každý definuje na osobní úrovni. Nejčastěji je to dosažení bohatství, finanční nezávislosti, úspěšné práce, šťastného vztahu, dosažení uznání a úspěchu ve společnosti. Pokud si pročtete nabídku koučinku a osobního rozvoje najdete výše uvedené hodnoty jako ty hlavní.

Proč nefunguje úspěch jednotlivce z hlediska celku

Příběhy úspěšných lidí, všech jenž vybudovali velmi úspěšné podniky se nyní o tyto vědomostí dělí a pomáhají ostatním dosáhnout stejných výšin. Příběhy jsou to úžasné a inspirující, kdo by nechtěl více peněz, více úspěchu? Jsou to přeci hlavní hodnoty dnešní doby.

Z úspěšných se stávají bohatí, z bohatých mocní a ve výsledku 1 % nejbohatších lidí ve světě ovládá 82 % bohatství, neboli zdrojů. Podívejme se na současný stav světa. Na blízkém východě se neustále bojuje a možná stojíme na pokraji třetí světové války. Evropa je v současné době před blížícím se rozpadem jak kulturním tak ekonomickým, vrcholí uprchlická krize, propuká násilí a demonstrace ve Francii.

Nastal čas na nové hodnoty osobního rozvoje

Osobní rozvoj, učení jednotlivce je velmi důležitým prvkem vzdělání a měl by být podporován na všech úrovních. Musí ovšem projít změnou, dostat se do nové fáze, kdy se změní podstata cíle rozvoje člověka z „Úspěchu a zaměření pro sebe“ na „Prospěch celé společnosti“.

Rozvoj osobnosti každého člověka musí být zaměřen od začátku na to, aby se integroval do společnosti a svojí účastí, prací, přáním a myšlenkami působil ve prospěch rozvoje společnosti.

Je to základní pilíř budoucí vývoje, kdy se jednotlivec svojí prací orientuje nejprve na prospěch celé společnosti a pak až z toho získá sám odměnu ve formě peněz, slávy či čehokoliv si přeje. Je naprosto v pořádku a dokonce i velmi žádoucí, aby každý člověk byl zcela naplněn ve všech materiálních rovinách a měl dostatečné finanční prostředky pro svůj plnohodnotný život.

Nové hodnoty jsou zaměřeny na prospěch společnosti

Aby se napravil současný stav vývoje společnosti a světa, musíme obrátit pořadí naší práce = priority naplnění. V současnosti osobní rozvoj motivuje člověka k dosažení úspěchu a pak aby se o úspěch podělil s ostatními.

Pokud chceme napravit současný stav světa a mít v budoucnu kde žít, pak se musíme nejprve zabývat tím, aby uspěla celá naše společnost a následně z ní můžeme profitovat i my.

Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy – spojit se nad našimi rozdílnými vlastnostmi a zájmy…

Abraham ve starověkém Babylonu odkryl klíč nápravy problému světa. Jak se jmenuje? „Vytvořit skutečné altruistické spojení mezi lidmi“
Otázka je jak? když jsme od sebe tak odlišní… Nikoho nepředěláme, protože nikdo není ani dobrý ani zlý. Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy – spojit se nad našimi rozdílnými vlastnostmi a zájmy…

Proč máme v životě problémy a hlavně jak se jich zbavit?

Kdo by mohl říct, že neměl či nemá v životě problémy, ale proč vlastně vznikají? Pojďme si říci něco o našem vnímání reality. Slovo problém používáme ve chvíli kdy se nám nelíbí skutečnost jenž nastala v našem životě.

Člověk je plně egoistická bytost a chce se mít jen dobře. Proto pokud nastane stav, jenž je proti našemu pohodlí a tomu co chceme což je „potěšení“, v tu chvíli říkáme, že máme problémy či si nám dějí „špatné“ věci.

Problémy neexistují je to jen korekce systému přírody

Příroda, vesmír, vyšší systém, stvořitel nazvěme systém v němž žijeme jakkoliv usměrňuje náš vývoj správným směrem. Ve chvíli kdy se vyvíjíme jiným směrem než bychom se měli vyvíjet a to na úrovni člověka nebo národa, princip je vždy stejný – systém provede korekci našeho vývoje. Vytvoří nám situace, jenž nás korigují abychom se vyvíjeli správným směrem.

Ve skutečnosti to jen my nechápeme, že jsme dostali korekci k našemu vývoji. Nejsme schopni rozpoznat proč se nám děje to co se děje a díky našemu egoistickému pohledu na svět, jenž filtrujeme pouze podle toho zda je to pro mě „potěšení“ vyhodnocujeme věci jako dobré či špatné.

Podívejme se na princip přírody z hlediska toho co známe

Představte si situaci. Máme dítě a jdeme s nimi na procházku po silnici, skotačí vedle nás a my ho necháváme. Dítě získává pocit že si může dělat co chce. Ve chvíli kdy pojede kolem auto, napomeneme dítě ať neskáče a dá nám ruku aby bylo v bezpečí.

Pokud nás poslechne je to v pořádku, pak jako rodiče nezasahujeme. Pokud by nás neposlechlo, zakřičeli bychom, možná mu dali na zadek a vzali k sobě. V tu chvíli začne plakat, protože nechápe proč mu to děláme, ale my jako jeho rodiče to děláme jen pro jeho dobro abychom ho ochránili.

Stejná situace je s námi. Náš rodič je příroda sama, ví kam se máme vyvíjet a jak. Pokud ale děláme něco co by nám ublížilo, pak přijde korekce. Co je korekce? Vše co nazýváme problémy, problémy ve vztazích, s prací, s penězi či nemoci, to se děje na úrovni člověka. Na úrovní národů jsou to války, přírodní katastrofy, ekonomické krize atd. Jsou to jen poplácání vyššího systému jenž nás řídí aby nás umírnil a vyvíjeli jsme se jak máme.

Jak se zbavit korekcí = jak se zbavit problémů?

Abychom to dokázali musíme vědět jak příroda – systém v němž žijeme funguje. Příroda funguje na vzájemné závislostí a propojení všech částí v ní. Vše je propojeno do jedné sítě. Jeden prvek podporuje a spolupracuje s druhým. To je to co po nás příroda chce, kam nás směřuje a pomocí korekcí vede.

Musíme se jako lidé spojit a žit ve prospěch celku, ve prospěch společnosti. Nahradit zájem pro sebe za zájem pro fungování celku společnosti. Ve chvíli kdy se takto spojíme a začneme naplňovat známé rčení „Miluj bližního svého jako sebe sama“, to znamená nebudeme chtít žít na úkor ostatních, ale tak abychom ostatní podporovali, v tu chvíli všechny problémy zmizí.

Naše charakterové vlastnosti nikdy nezměníme, co ale změnit můžeme a máme?

Žádnou ze svých charakterových vlastností nemůžeme nikdy ve skutečnosti změnit – napravit. Někdo je neochotný, jiný drzý, každý jsme nějaký – svoji podstatu nezměníme.

Co je ale na nás a proč jsme tyto různé „negativní“ povahové vlastnosti získali, je napravit jejich využití ve vztahu k druhým.

To jak se chováme k ostatním, to je naše místo pro práci – záleží na tom skrze jaké vlastnosti rozvíjíme naše mezilidské vztahy. I když jsem dostal do vínku negativní vlastnost, mohu pracovat na tom, abych ve vztahu k druhým rozvíjel vlastnost jí opačnou.