Koronavirus – mezník vývoje nové společnosti

Je přirozené, že současný vývoj událostí v souvislosti s koronavirem v nás vyvolává emoce strachu, bezmoci, odmítnutí a touhu po přežití. Ve skutečnosti se jedná o stav zrození a vývoj nové společnosti.

Poslední generace

Podle moudrosti vědy Kabaly se právě nyní lidstvo dostává do vývojového stádia nazývaného „Poslední generace“. Poslední nikoliv z hlediska fyzického, což by mohlo evokovat zánik lidstva – vymření, ale poslední z hlediska egoistického vývoje lidstva. Současný stav společnosti, který je založen na sobectví a zájmu každého především o sebe sama se prostřednictvím koronavirusu blíží ke konci.

Nová generace bude založena na novém paradigmatu jednoty a vzájemné odpovědnosti. Změní se motiv jednání každého člověka a celé společnosti z primárního „získávat pro sebe a na úkor druhých“ na harmonické paradigma celé přírody „starat se o druhé a žít ve prospěch společnosti“.

Vytvoření nové společnosti, význam slova krize

Současný stav je samozřejmě právem označován jako krize. Ve starověké hebrejštině se řekne slovo krize „Mashber“ a má zároveň význam „zrození“. Navíc byla Mashber ve starověku speciální židle, na které seděla žena, dokud neporodila.

Proto je současná krize změnou – přerodem celé společnosti do nového stavu a koronavirus je prostředkem této změny. Z hlediska vývoje společnosti je to další a poslední mezník, k němuž nás příroda od samotného počátku směřuje.

Za pár let v předmětu s názvem „dějepis“ přibude k mezníkům vývoje lidstva, jako byly pravěk, starověk, středověk, novověk, moderní společnost, označení „poslední generace zrozena skrze koronavirus“ .

Výběr délky zrození a intenzity bolesti je na nás

Systém přírody, v němž žijeme a jsme její součástí, na nás působí pomocí přírodních sil a zákonů. Vede lidstvo celou dobu k cíli, jímž je změnit náš egoistický přístup k životu, k lidem, k přírodě a začít se chovat altruisticky, žít harmonicky s přírodou a ostatními lidmi ve prospěch celé společnosti

K tomuto cíli jsme postrkováni již několik tisíc let. Války, tsunami, krize, to vše nás směřuje k vytvoření nového systému fungování společnosti. V posledních dnech jsme dostali jednu z posledních pobídek ke změně našeho přístupu, k nápravě, k znovuzrození. Pokud začneme intenzívně pracovat na vytvoření pozitivního spojení s přírodou a mezi lidmi navzájem, koronavirus ubere na intenzitě, až úplně zmizí (najde se rychle vakcína). Pokud se touto cestou nevydáme, je toto vše jen začátek a můžeme čekat podstatně horší virové mutace.

Příroda nás zkrátka donutí udělat změnu. Jen na nás je, zda to bude rychlý a bezbolestný proces, nebo komplikovaný a velmi bolestivý porod. Výsledek bude stát samozřejmě za to. Zrodí se nová podoba společnosti, která přinese štěstí, harmonii a naplnění pro všechny. Rozdíly budou odstraněny a stejně tak utrpení mezi lidmi, která nyní vznikají kvůli našemu egoismu a sebestředným zájmům.

Koronavirus – čemu nás učí a je mu za co děkovat?

Kdo by si před pár týdny pomyslel, že nějaký zmutovaný chřipkový virus, a ještě ke všemu ne výhradně smrtelný, dokáže paralyzovat téměř celý svět. Příroda nám dala jasnou lekci. Máme za co být, ve vší té hrůze, koronaviru vděčni?

Za necelé tři měsíce dokázal koronavirus paralyzovat leteckou dopravu na celém světě, otřást akciovými trhy, uzavřít školy, zrušit sportovní a společenská setkání a mnoho dalšího. Čemu nás tím chce příroda naučit, co nám chce ukázat?

Lekce vzájemné odpovědnosti

Můžeme říci, že mírně bolestnou cestou, což nyní průběh této epidemie je, nám příroda ukazuje, jak jsme vzájemně propojení a na sobě závislí. Není to nějaký virus v Číně, který se nás „netýká“, ale je to virus šířící se z Číny, který díky našemu propojení může zítra zabíjet kdekoliv na světě. Třeba i v našem městě. A to už najednou každý zbystří, protože to už se doopravdy týká i nás.

Vztyčený prst přírody

Celá desetiletí jsme upozorňováni na škody, které naší domovské planetě způsobujeme nadměrnou spotřebou, chamtivostí, bezohledným čerpáním přírodních zdrojů, bezúčelovým nákupním šílenstvím a nesmyslnou spotřebou. Naše bezohledné chování k planetě, k lidem ve svém okolí, k ostatním národům dospělo do bodu objevení se koronaviru. Stav podobný situaci, kdy rodiče hrozí dítěti a dělají na něho: „Tytyty, jestli nepřestaneš, tak uvidíš.“

Žádné cestování po světě, žádné nákupní šílenství, žádné sportovní či kulturní akce. Budeme zavřeni ve svých domovech a donuceni opustit všechny naše nesmyslná a rozmařilá přání, protože jinak už půjde o život. Možná se nám to nezdá, ale ve skutečnosti je na nás příroda s tímto typem viru velmi mírná, zatím jen vztyčila prst a pohrozila. Další epidemie může mít mnohem drastičtější průběh.

Co musíme změnit

Svět, ve kterém žijeme, má základ v odrazu našeho egocentrického přístupu. Každý chce získat více a více sám pro sebe a na úkor druhých. Můžeme se snažit vyměnit fosilní paliva za ekologické, obnovitelné zdroje a provést mnoho dalších dobrých kroků, ale ve skutečnosti to v konečném výsledku ničemu nepomůže. Změna, kterou musíme provést, je v každém z nás, změna přístupu k ostatním lidem. Musíme rozvíjet ohleduplnost a společenskou odpovědnost. Pak se napraví i svět, jenž zrcadlově odrazí do fyzické reality obraz změny našeho přístupu.

Je psáno mudrci: „Ti, kteří zasejí vítr, sklidí bouři“. Pokud jednáme egoisticky, sklízíme jako nyní mnohonásobně horší důsledky našeho přístupu. Proto se musíme změnit a zasít každý z nás do společnosti ohleduplnost, vzájemnou péči a odpovědnost. Tak, jako přistupujeme ke své rodině, se musíme chovat i k druhým lidem. Pak místo virů, které „sklízíme“ nyní, přijde nový stav, skutečný život v harmonii, bohatství na všech úrovních a pro všechny, a to vše bez utrpení a pohrom.

Máme možnost využít jednu z posledních šancí, které lze označit za mírné.

Až dospějeme do stadia nuceného pobytu v domácím prostředí, bude čas přemýšlet o skutečné podstatě a dopadu našich činů. Proč děláme ve svých životech to, co děláme? Je to důležité a ve prospěch celé společnosti? Dostáváme šanci začít myslet a konat odpovědněji vůči planetě a celému lidstvu, tedy na principu „méně pro sebe a o mně“, ale o to více o druhých lidech, o lidskosti, o vzájemnosti a o kvalitě našeho propojení s každým člověkem.

Koronavirus je vzkaz přírody lidem, uslyšíme ho?

Koronavirus má nejen více obětí, ale hlavně velký mediální zájem. Hledá se původce – zdroj. Do doby, než bude nalezen, nikdo nemá jistotu, jak se virus šíří, odkud pochází.

Na jednu stranu samozřejmě musíme hledat řešení ve fyzickém světě, v něm najít zdroj a protilátku, léčbu, na druhou stranu bychom měli znát vyšší „zdrojovou“ příčinu vzniklé virové nákazy. Neodbytně totiž vyvstává otázka, co se stane, když se nepoučíme, proč se vlastně virus objevil.

Podle moudrosti Kabaly je naší lidskou přirozeností touha užívat si. Je to naše vnitřní egoistická vlastnost. Čím více se lidstvo rozvíjí bez omezení, kdy si všichni chtějí co nejvíc užívat s minimální investicí a na úkor druhých lidí, tím více jsme v rozporu a čelíme přírodě, jež je založena na opačném principu, na principu nezištného dávání, tedy altruismu.

Když se vývoj lidstva vychýlí z harmonie s přírodou, pak příroda sama provede korekci našeho vývoje. Taková korekce přírody se projevuje v mnoha podobách, například jako tsunami, hurikány, teroristické útoky, války, virové a jiné epidemie. Tyto korekce probíhají i na osobní úrovni každého člověka, jehož egoistické chování je také třeba ze strany přírody korigovat. Korekce se může projevit nemocemi, rozvody, rozpady rodin atp.

Proto všechny vzestupy a pády, tedy korekce, které lidstvo celá staletí prožívá, jsou důsledky nesouladu mezi rozvojem lidstva egoistickou cestou a „altruistickou“ přírodou. Jinými slovy mezi touhou přijímat pro sebe a touhou odevzdávat být altruisticky zapojen do systému přírody.

Výsledkem všech korekcí ze strany přírody je následné „změkčení“ našeho egoismu a pokus o vzájemné spojení, sjednocení mezi lidmi. A touto „pomocí“ nás příroda harmonizuje a přibližuje k její vlastnosti odevzdání a altruismu.

Jak tento proces probíhá?

Co v nás příroda vyvolá, pokud nastane nějaká katastrofa, například virová epidemie nebo někde udeří tsunami? Lidé z celého světa, kteří se do té chvíle zajímali pouze sami o sebe, se spojí a vzájemně si pomohou odstranit či zmírnit následky katastrofy. A to je přesně to, co bylo cílem přírody, která tuto „korekci“ našeho vývoje vyvolala – donutila nás spojit se, pomoci si a tím se dostat do harmonie s ní samotnou.

Nejsilnějším projevem našeho ega je odmítnutí vzájemného spojení. Pokud se budeme snažit oddělit se od sebe navzájem, izolovat se, příroda pak udeří několikanásobně intenzivněji.

Můžeme pokračovat až do bodu, kdy katastrofy a všechny mimořádné události budou tak drastické, že lidé pochopí, že máme jedinou možnost, jedinou cestu – spojit se, žít ve prospěch společnosti jako celku, protože jinak nepřežijeme.

Jsme spojeni

Všichni lidé navzájem a také jako součást přírody jsme součásti jednoho integrálního celku, jen to tak zatím nevnímáme. Systém přírody svým chováním neustále ovlivňujeme. Pokud budujeme vzájemné spojení, tedy jednáme ve prospěch celku, pak příroda reaguje pozitivním způsobem. Pokud se nespojujeme, rozvíjíme své ego a žijeme na úkor druhých, pak nás příroda pomocí korekcí usměrňuje.

Koronavirus se objevil v Číně, protože právě tam je vláda, která potlačuje lidská práva a vykořisťuje své obyvatele. Rozšíření koronaviru do celého světa je jasným vzkazem přírody: „Musíme napravit naše mezilidské vztahy, jsme spojeni a nikdo se před ničím neskryje. Odcestovat na Mars, zamknout se v odolných bunkrech, nic z toho nám nepomůže.“
Všichni jsme součásti přírody, jednoho integrální systému, a musíme se chovat podle přírodních zákonů, ať chceme nebo ne.

Naštěstí nemusíme čekat, až přijdou ještě větší krize, větší korekce, v důsledku nichž se spojíme. Můžeme se probudit a začít pracovat na vytvoření skutečného spojení mezi lidmi a to tím, že aktivujeme v přírodě pozitivní sílu, jež všechno napraví. Pak nebudou krize, virové nákazy, žádné korekce.

Celá společnost může dosáhnout skutečného štěstí, lásky, svobody a míru. Rozhodnuti je na nás, návod máme a korekce snad vedly k našemu dostatečnému poučení… Všichni, kdo nechtějí čekat na další korekce ze strany přírody, mohou začít pracovat na pozitivním spojení s ostatními pomocí metodiky spojení, která se nazývá „autentická Kabala“ .

Koronavirus je jen začátek?

Celý svět začíná dělat opatření a hledá lék na Koronavirus. Pokud vás zajímá vědecký avšak velmi jednoduše vysvětlený pohled na příčinu vzniku viru, doporučuji článek od dr. Michaela Laitmana.

článek: Koronavirus je jen začátek?
autor: dr. Michael Laitman
převzato z: https://laitman.blog.idnes.cz/

Nový koronavirus 2019-nCoV, který paralyzoval čínská velkoměsta, již pronikl i do jiných částí světa včetně Francie, USA, Kanady, Austrálie a dalších zemí.
Z mého pohledu to není jen další epidemie, ale ukazatel globálních procesů, které probíhají v lidstvu.

Náš svět není statický – vyvíjí se a tento vývoj je negativní. Změny počasí nebo epidemie jsou jen důsledky. Příčina spočívá v původním „materiálu“ vesmíru – v naší egoistické touze. Tento „věčný motor“ se nikdy nezastaví a my jsme se dosud nenaučili, jakým způsobem bychom s ním měli správně pracovat.

Věda kabala nám odhaluje svět z hlubší perspektivy. Není takový, jak se projevuje navenek a jaký si ho přejeme vidět. Raději bychom žili v neměnném, srozumitelném prostředí, které známe, ale svět se mění a jeho zákony jsou dynamické.

Systém a jeho prostředky, které používáme, nejsou „skladem“, ale živým organismem, v němž je vše propojeno. Neexistují žádné náhodné impulzy, náhlé exploze – nenadálé jsou jenom pro nás. Dokonce zvířata někdy cítí jejich příchod lépe než lidé.

Klíčovou součástí celého systému jsme my lidé, nejvíce rozvinutá stvoření, a proto jsme to my, kdo způsobuje téměř všechny jeho reakce. Negativní změny v lidské části přírody vedou k negativním změnám v přírodě.

Nejedná se však o egoismus jako takový. Jeho růst je sám o sobě zákonitý, naprogramovaný. Problém spočívá v tom, že ho nekompenzujeme, jsme smířeni s tím, co se děje. Nebo se domníváme, že to tak musí být.

V kabale se kompenzace, vyrovnávání egoismu pomocí protikladné síly nazývá „nápravou“. Odmítání egoismu způsobuje utrpení. Přesto, že toto propojení nevidíme, ono funguje a nové virové kmeny tedy nejsou žádným překvapením. Systém vesmíru je jednotný.

Na různých úrovních reaguje na lidskou nerovnováhu. Boj proti virům je proto bojem s důsledky, který v lepším případě zmírňuje úder, ale situaci zásadně neřeší.

Před námi jsou tedy nové epidemie vyvolané nerovnováhou v nás samých. Dokud v člověku převládá negativní přístup, je nesmyslné očekávat mír a klid.

Samozřejmě vám nic nevnucuji – hovořím o reáliích, o našich vztazích tak, jak jsou. Budeme-li upřímní k sobě samým, nedá velkou práci najít ve všem, co nás spojuje, něco jedovatého. Tento jed se snažíme uměle kompenzovat morálkou, zákony, politickou korektností, pozitivními videy, nenásilným i tvrdším přesvědčováním.

Upřímně doufáme, že v nás zvítězí dobro. Ale to je sebeklam. Je nemožné vyvážit svou vlastní přirozenost, která určuje naše jednání. Skutečná rovnováha je vzestup nad sebe sama k jednotě. Všechno ostatní vede jen k přechodné úlevě, a nikoliv k vyléčení.

V současné fázi se nerovnováha v člověku posunula na novou úroveň – a příroda na to bude reagovat odpovídajícím způsobem. Předpokládám, že se systém neomezí pouze na viry, které infikují tělo; na řadě jsou viry nové generace, které ovlivní naši psychiku. Odhalí rozdíly, protiklady, odchylky a způsobí hromadné excesy a psychózy v oblasti hodnot, ideologií a v sociální oblasti.

Již dnes existují podobné „mutace“, které se týkají různých aspektů světonázoru, kultury a věd, a nutí do-konce i vědce a specialisty, aby si cucali z prstů zcela neopodstatněné závěry. Dříve za podobnými jevy stála touha po penězích a po moci, elementární hloupost, ale nyní se k tomu přidalo „infekční“ šílenství…

Jakýkoliv virus, všechny nemoci – to je nerovnováha, nesprávné spojení mezi plus a mínus. Podle vědy kabaly jde o „zkratování“ dvou protikladných přání bez přítomnosti „clony“, která hraje stejnou roli jako odpor v elektrickém obvodu. Výsledkem je, že protiklady nemohou harmonicky interagovat, podporovat zdravý život a správný směr vývoje.

Je jasné, že v průběhu času se bude rozdíl mezi krajními polohami zvětšovat. Není náhoda, že uznáváme jako normální stále větší počet forem chování, rodinného života, sexuálních projevů a sebeurčení. Prozatím se nám ještě daří nějakým způsobem tyto odchylky přijímat a kontrolovat. V další fázi se viry nové kvality vymknou kontrole a přinesou do našich domovů chaos.

Dlouhou dobu se nerovnováha mezi těmito dvěma principy projevovala postupně, „beze spěchu“, a to nám umožnilo ji s různou mírou úspěchu „strávit“. Nyní je všechno jinak: tempo rozvoje se zrychluje a nerovnováha se prudce zhoršuje. Pokud se tím nebudeme zabývat systematicky a od základu, nevyrovnáme se s výzvami a nenajdeme lék proti novým virům.

A pak se mohou stát hrozbou, která bude větší než atomové a vodíkové bomby. Skutečně není potřeba hromadné ničení, když stačí „hacknout“ mysl a proměnit lidi v bezmocné „rostliny“, hlupáky postrádající logiku nebo loutky.

Nebojujeme s viry, ale s nevyváženou formou existence, kterou promítáme do různých úrovní přírody. Názorným příkladem je rakovina, která způsobuje, že postižené buňky „požírají“ své okolí. Onkologie je naší společnou univerzální diagnózou.

Konečně je na čase si uvědomit, jak nebezpečná je nerovnováha mezi lidským egocentrismem a principem odevzdávání, který je vlastní přírodě. Tento rozdíl potenciálů musí být vyvážen a napraven – v sobě. Doplnit to, čeho se nedostává tak, aby se protiklady staly jedním celkem a pozvedly lidstvo ke skutečné rovnováze.

Všechno, co neuděláme dnes, budeme muset udělat zítra v mnohem obtížnějších podmínkách. V konečném důsledku ukáží rozsáhlé epidemie a další katastrofy, že je zdrojem nerovnováhy člověk. Ale co mu brání, aby to viděl již nyní?