Zdroj koronaviru, laboratoř či netopýři? Je to vlastně jedno a totéž.

Probíhají nekonečné diskuze, kde a jak virus vznikl, jedna konspirační teorie trumfuje druhou. Pojďme se podívat na skutečný zdroj pohledem interpretace přírodních zákonů.

Celé lidstvo žije v systému přírody. Jsme její součástí a plně pod vlivem jejího řízení. Pojmem příroda není myšleno pouze to, co vidíme při pohledu z okna. Je to také vše, co dokážeme pojmout našimi smysly, jako země, vesmír, ale také vše, co naše smysly nedokáží pojmout a nazýváme to nekonečnem, universem, bohem či stvořitelem. Ve skutečnosti je to jedno a to samé, příroda.

V přírodě existují tisíce zákonů, z nichž lidstvo v současnosti zná a vědomě využívá pouze malý zlomek z nich. Příroda nás řídí a vyvíjí směrem k cíli života jenž je předurčen. Vše, co se děje v naších životech, je pouze díky působení přírodních sil na náš vývoj, tedy na život každého člověka. Všichni jsme součástí systému přírody, nikdo nemůže být mimo, ať se nám to líbí nebo ne.

Svoboda volby jedince a společnosti je předem definována výběrem z určitých předurčených možností. Jako malé dítě, které je v pokojíčku a nemůže si hrát s ničím jiným než s tím, co je mu dáno k dispozici, v tom je jeho a v přeneseném smyslu i naše svobodná vůle.

Pokud jsou zdrojem koronaviru netopýři, je dílem přírody. Pokud unikl z některé tajné laboratoře či vznikl jinak, třeba podle různých konspiračních teorií, pak je rovněž z přírody, protože ona nám to umožnila udělat. V přírodě se neděje nic náhodně, je to systém řízený pomocí zákonů a my pouze volíme z toho co je nám dáno.

Důležitá otázka není odkud přišel, ale proč?

Příroda směruje lidstvo, aby se vyvíjelo do stejné podoby jako je ona sama. Příroda je jeden propojený globální harmonický systém, kde všechny části jsou spojeny do jednoho celku a každá část funguje ve prospěch celku.

Pouze člověk se v přírodě chová přesně obráceně, odděleně, egoisticky. Drancuje přírodu a využívá druhé lidi ke svému prospěchu. Příroda nás nyní tlačí pomocí koronaviru a dalších přírodních korekcí jako jsou tsunami, války atd., abychom napravili naše chování a vytvořili správné mezilidské vztahy.

Nikoliv vakcína, ale náprava mezilidských vztahů, vytvoření společnosti na základě vzájemné podpory všech bude skutečným řešením této krize.

Máme možnost pochopit vzkaz přírody, která nás tlačí ke změně našich životů a ke změně přístupu k lidem i k přírodě samotné. Buď začneme pracovat na změně a měnit se, nebo budeme čelit dalším vlnám katastrof ještě horším, než byly ty předcházející, volba cesty je na nás.

Konec sportu a sportovních utkání, jak jsme je znali

Můžeme si stěžovat, litovat se nebo se na krizi způsobenou koronavirem podívat z širší globální perspektivy jako na pomoc přírody. Když to uděláme, najednou zjistíme, jak nám tato pandemie pomáhá uvědomit si a doufejme i odstranit z našich životů to, co nám neprospívá, to, co se nám, lidstvu, vymklo z rukou a sami si s tím již neumíme poradit. Jednou ze zasažených oblastí je svět sportu a sportovních utkání.

Podstata sportovních utkání pro inspiraci a rozvoj člověka po jeho fyzické stránce se v dnešní době zcela vytratila. Sportovního ducha nahradil bussiness drahých přestupů, nesmyslně vysokých odměn sportovců, sponzoringu, sázek, úplatků a z toho všeho vyplývající nevraživosti mezi sportovci, šířící se až samotným fanouškům.

Miliony na pozadí zápasů přetvořily sport na ekonomickou záležitost na pochybných základech se zištným cílem, který již s myšlenkou sportu nemá mnoho společného.

Zavřená sportoviště, zrušené zápasy, pozastavená olympiáda, není čeho litovat ba naopak. Díky koronaviru dostává naše společnost možnost navrátit se k normálním hodnotám v mnoha aspektech našeho života a sportovní klání jsou jednou z nich.

Sport se může opět navrátit do role inspirace a motivace pro všechny, aby člověk zatoužil sportovat s přáteli pro radost, zdraví a posílení lidského spojení.

Rozdělení společnosti kvůli očkování je horší než koronavirus sám

Celý svět čekal na vytvoření vakcíny proti koronaviru. Nyní, když jsou první vakcíny k dispozici a státy zvažují plošné očkování, dochází k začátku rozdělování společnosti na dva nesmiřitelné tábory.

Nesmiřitelné názory – očkovat či neočkovat

Jako dva válečné tábory stojící proti sobě, kdy ani jedna strana není ochotna naslouchat, prozkoumat či zvážit argumenty strany druhé.

Jedna strana vidí řešení pandemie v plošném a povinném očkování všech obyvatel. Kdokoliv, kdo jde proti jejich názoru, je podle nich lehkomyslný a nezodpovědný, ohrožuje život svůj i ostatních. Druhá strana na ostří nože kontruje osobní svobodou jednotlivce konspiračními teoriemi a riskantním zásahem do života a zdraví člověka.

Skutečný zdroj koronaviru

Skutečnou příčinou vzniku koronaviru, o které se nemluví, jsou naše špatné mezilidské vztahy. Nejen koronavirus, ale všechny problémy společnosti včetně přírodních katastrof vznikají jako důsledek našich špatných mezilidských vztahů, jež jsou postaveny na egu, tedy vzájemném využívání lidí mezi sebou. Příroda na nás pomocí těchto pandemií a katastrof tlačí, abychom se změnili.

Proto jakákoliv vakcína nikdy nemůže fungovat, protože neřeší příčinu. Možná potlačí současné projevy, ale nezabrání dalším virovým vlnám, jež budou horší a hůře zvladatelné, dokud nezačneme řešit skutečnou příčinu, tedy nápravu našich vzájemných mezilidských vztahů.

Rozdělení společnosti je horší než koronavirus sám

Pokud se začne zavádět plošné povinné očkování, zvedne se vlna nenávisti a nesmiřitelných postojů, vyhraněných názorů, které ve výsledku ještě více vyhrotí současnou situaci. Důsledkem bude větší rozdělení společnosti a zhoršení mezilidských vztahů, což se následně demonstruje v nejnižší fyzické úrovni jako nárůst či objevení nových virusů.

Jaké je tedy řešení – očkovat či neočkovat?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Vakcína může určitým způsobem pomoci zpomalit pandemii, ale určitě ji nezastaví. A co způsobí její vedlejší účinky, netuší nikdo.

Co ale jednoznačně můžeme říci je, že jakékoliv rozdělení společnosti, vznik nesvárů a hádek mezi lidmi celou situaci podstatně zhorší. Bohužel ani s tímto mnoho nenaděláme. Lidská společnost a každý jedinec v ní se vyvíjí skrze svůj egoismus. Ve skutečnosti nám ani nenáleží používat slovo společnost, které znamená „společně“, tedy komunita snažící se žít společně v míru k zajištění prosperity všech. Spíše můžeme hovořit o shromáždění lidí snažících se urvat každý sám něco pro sebe a mít se lépe než ostatní. A co jsme zaseli, to nyní sklízíme.

Řešení je ve vzdělání a osobním přístupu každého člověka

Musí přijít nové vzdělání vysvětlující lidem, že spokojený a šťastný život jednotlivce je možný pouze tehdy, pokud se bude podílet na vytvoření spokojeného života pro celou společnost. Vzdělání, které bude vysvětlovat, že důležitější než relativní pravda v čemkoliv, je vytvoření harmonických vztahů s druhými lidmi a respektování, pozdvihnutí se nad našimi odlišnými názory a postoji.

Spojení se nad rozdíly je základní princip fungování přírody a tím se musíme inspirovat a takto se chovat. Příroda rozdíly nepotlačuje, ale spojuje. Jinými slovy v případě rozdílnosti názorů s očkováním mohou spolu v lásce sedět a diskutovat lidé, kteří zastávají odlišné názory a je jedno, zda je někdo očkován či nikoliv.

Skutečný lék na koronavirus

V současnosti nás sužuje nejen nárůst případů nakažených koronavirem, ale hlavně i nárůst nenávisti, hádek odborníků mezi sebou, mediálních přestřelek politiků a obviňování v souvislosti s vývojem onemocnění. Co nám to přináší?

Skutečný zdroj koronaviru

Musíme pochopit, že koronavirus je reakcí přírody na naše egoistické chování a poškozené mezilidské vztahy, kdy využíváme jeden druhého a přírodu samotnou.

Příroda je jeden propojený harmornický systém, ve kterém všechny její části fungují ve prospěch celku. Pokud nedodržujeme tento hlavní zákon, příroda nás pomocí koronaviru a dalších přírodních katastrof koriguje, abychom napravili své chování, naše mezilidské vztahy.

Nenávistné myšlenky šíří virus

„Tohle se mělo udělat, tohle zas ne, ten udělal špatně to, tamten neměl pravdu“ atd. Roztáčí se nekonečná kola rozhovorů, článků, video reportáží, ve kterých chce každý prosadit sám sebe, svoji domnělou pravdu a řešení.

Ve výsledku přibývá v naší společnosti nenávistných myšlenek, strachu a obav. Každá nenávistná myšlenka o druhých lidech je jako připojení se ke zdroji nákazy, jež vnese další dávku koronaviru do našich životů.

Kde je řešení současné situace, aneb lék na koronavirus?

Musíme samozřejmě pokračovat v hledání protilátek, dodržování nošení roušek a dalších bezpečnostních opatření, které hygiena nařizuje. Skutečnou nápravu ale musíme provést každý sám v našem přístupu k druhým lidem, k vytváření pozitivních myšlenek a ke sjednocení společnosti, abychom tímto vývojem prošli co nejrychleji.

Za své myšlenky nemůžeme, ty k nám přicházejí samy. Můžeme ale ovlivnit, které z nich budeme rozvíjet. Smýšlíme o druhých lidech pozitivně a snažíme se s nimi vytvořit hezký vztah? Nebo nenávistně, útočíme, obviňujeme, a tím poškozujeme naše vzájemné vztahy a podporujeme šíření koronaviru na vyšší úrovni.

Interpretace výroku Alberta Einsteina na dnešní pandemii koronaviru

Na počátku dvacátého století Albert Einstein řekl: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“ A měl pravdu, kterou v současnosti vidíme. Lidstvo si není schopno poradit s vývojem pandemie koronaviru.

Interpretace výroku Alberta Einsteina

„Problém s koronavirem nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.“ Pojďme se hlouběji podívat na to, na jaké úrovni myšlení a proč koronavirus vznikl.

Příroda, které je člověk součástí, funguje jako jeden vyvážený harmonický celek. Všechny její součásti jsou propojeny a vzájemně působí ve prospěch celku, až na člověka. Člověk neustále přemýšlí, jak využívat druhé lidi a přírodu samotnou ve svůj prospěch. Tím generuje negativní, nenávistné myšlenky, které se následně přeměňují v činy a jsou příčinou poškozených mezilidských vztahů a současného stavu vývoje lidstva, kdy čelíme rozpadu ekonomických a sociálních systémů po celém světě.

Příroda na to reaguje a snaží se nás navrátit do stavu harmonie. Na nejnižší biologické úrovni demonstruje naše negativní myšlenky a přístup k druhým lidem ve formě koronaviru.

Čím více jsou naše mezilidské vztahy poškozené, to znamená, čím více člověk sebestředně egoisticky jedná ve svůj prospěch na místo prospěchu ostatních a společnosti, tím horší vlny koronaviru přijdou.

Skutečný lék na koronavirus

Jediné, co musíme napravit, jsou naše mezilidské vztahy. To neuděláme v rovině, na které jsme je poškodili, tedy v rovině egoistického přístupu k druhým lidem a přírodě.

Jak uvedl Albert Einstein, musíme začít na nové úrovni. Nikoliv z ega a získání výhod pro sebe samého, ale z roviny principů harmonie přírody. Tedy aby vše, co děláme, bylo ve prospěch ostatních a celé společnosti. To je cíl, ke kterému nás příroda pomocí vln koronaviru posunuje.

Jak prakticky? Vše začíná na úrovni myšlenek – nenávistné myšlenky k druhým lidem se snažit nahradit pozitivními. Nevyužívat druhé ve svůj prospěch, ale na místo toho se snažit vytvářet dobré vzájemné mezilidské vztahy.

Osm miliard chirurgů a koronavirus zmizí

Celý svět upíná naději k nalezení léku. Čekáme zázračnou tabletku, kterou bude stačit polknout a vše se jako mávnutím kouzelného proutku vrátí do starých kolejí. Snad tomu ještě nevěříte? Pojďme se podívat na možnost, jak se můžeme sami stát skutečným lékem, aneb udělejme ze sebe v jistém slova smyslu chirurgy.

Skutečná příčina

Koronavirus není trestem, ani výsledkem tajného spiknutí či hříčka přírody. Je biologickým projevem na nejnižší fyzické úrovni toho, jak se k sobě jako lidé chováme. Naše mezilidské vztahy jsou bohužel egoistické, kdy se vzájemně využíváme, a to se demonstrovalo do biologické podoby virusu. Začátek je vždy v našich myšlenkách a záměru, poznáváte je? „Ať je vše výhodné hlavně pro mě. A co ostatní? – to je jejich problém.“

Osm miliard chirurgů

Jak se dostat z těchto koronavirových vln? Změna musí přijít ve vytváření našich mezilidských vztahů. A ty začínají tím, jak přemýšlíme o druhých. Na místo o sebe musím mít starost především o druhé.

Proč si nasazujeme roušku? Abych nenakazil sám sebe? Nebo mám starost, abych nenakazil druhé?

Stejně jako když jde chirurg na operační sál a nasazuje si roušku, aby nenakazil operovaného, stejným způsobem musíme začít myslet a mít primárně starost o druhé na místo o sebe. Vždy se snažit vytvářet pozitivní a všem prospěšné mezilidské vztah. Pak koronavirus postupně zmizí spolu s tím, jak zmizí negativní myšlenky k druhým lidem a každý se bude snažit starat a prospívat druhým lidem.

Lockdown – Ano nebo Ne? Pravda je uprostřed a nikdo se o ni nezajímá

V současnosti nikdo ve světě nemá žádný plán nebo směr, jak skutečně vyřešit pandemii koronaviru. Vakcína je v nedohlednu a jiné řešení nikdo nepřináší. Jsou pouze dva názorově nesmiřitelné tábory. Jedni chtějí okamžitě vše zavřít, tedy zastánci tzv. lockdownu, a druzí ekonomicky orientováni stojí proti uzavření. Pravda a řešení leží uprostřed a nikdo se o ně nezajímá. Proč?

Příprava společnosti na zcela nový život po otevření

Pokud necháme vše otevřené, počty nakažených budou závratně stoupat. Pokud vše zavřeme, utrpíme nenávratné ekonomické ztráty a omezíme svobodu občanů, tvrdí druzí. Oba tábory by měly pochopit, že ani uzavření či otevření nepřináší řešení. Nemůžeme do nekonečna vypínat a zapínat ekonomiku při každé vlně koronaviru, jež nás v budoucnu čeká, tohle není řešení.

Musíme počítat s tím, že lék na koronavirus nebude v nejbližších letech nalezen a naopak budeme čelit dalším koronavirovým vlnám. Naše životy se promění a spolu s nimi i ekonomika, kterou tvoříme. Místo ekonomiky spotřeby a nadbytku se bude nová ekonomika orientovat jen na produkci základních pro život nezbytných výrobků a služeb.

Řešení spočívá v přípravě společnosti na nový stav, na zcela nový život, který nás čeká po opětovném otevření a částečné eliminaci druhé vlny. Je dětinsky naivní si myslet, že bojujeme o návrat do našich původních životů a zvyklostí. Tam se již nikdy nevrátíme. Skvělou zprávou je, že nový život bude podstatně kvalitnější a šťastnější. Jen období změn a pochopení toho, proč tímto musíme procházet, je a bude pro nás bolestivé.

Jak připravit sebe a společnost na nový stupeň?

Základním pilířem bude vzdělání. Korektní a komplexní vysvětlení všem, proč nastala tato pandemie, jak fungují přírodní zákony, co po nás příroda chce a jak se musíme změnit, abychom přežili a vstoupili do nové doby.

Vysvětlit, že vývoj společnosti přes ego, kdy se každý zajímal primárně o sebe, což bylo a je zdrojem všeho utrpení lidstva, je u konce. Abychom přežili, musíme každý změnit své chování a nastavit nové hodnoty společnosti, kde na místo profitu pro sebe samého se budeme snažit starat o druhé a vytvářet správné mezilidské vztahy.